Professors

David Deterding

Wan Zawawi Ibrahim

Associate Professors

Ampuan Hj Brahim bin Ampuan Hj Tengah

Hj Asbol bin Hj Mail

Gary Jones

Khondker Iftekhar Iqbal

Andrew Kythreotis

Noor Azam OKMB Haji-Othman

Ahsan Ullah

Senior Assistant Professors

Debbie Ho

Johannes L. Kurz

James McLellan

Assistant Professors

Hjh Asiyah Az-Zahra bte Hj Ahmad Kumpoh

Kathrina bte DP Haji Mohd Daud

Lalit Dagar

Magne Knudsen

Paul Deyuan He

Rommel Curaming

Rui Oliveira Lopes

Md Shafi Noor Islam

Yong Liu

Senior Lecturers

Aini binti Hj Karim

Chris Woo

Hj Ramlee bin Hj Tinkong

Hjh Dyg Fatimah binti Hj Awang Chuchu

Martie Geiger-Ho

Salbrina Hj Sharbawi

Sharifah Nurul Huda Alkaff

Yabit Alas

Lecturers

Ak Hj Ashrol Rahimy bin Pg Hj Damit

Asmali Hj Sulaiman

Chester Keasberry

Daniel Wee

Dk Noor Hasharina bte Pg Haji Hassan

Ena Herni binti Wasli

Gabriel Yong

Hannah Ho Ming Yit

Hjh Aznah binti Hj Suhaimi

Izni Azrein bin Noor Azalie

Khairunnisa Haji Ibrahim

Low Kok Wai

Mardina binti Hj Mahadi

Maslin bin Haji Jukin/Jukim

Mohd. Zefri Ariff bin Mohd. Zain Ariff

Nani Suryani binti Hj Abu Bakar

Norzurianie Hj Kamarulzaman

Pg Hj Mohamed Pg Damit

Rinni Marliyana binti Hj Amran

Shirley Chin

Siti Mazidah binti Hj Mohamad

Assistant Lecturers

Mayyer Ling

Tutors

Exzayrani binti Awang Sulaiman

Pg Mohd Rahiman Pg Aliudin

Siti Badriyah Hj Mohd Yusof

Siti Ifwah Fauzani binti Hj Chuchu

Administrative Staff

FASS Administrative Staff

Research Students

FASS PhD Students

 

Aini binti Hj Karim

Room(s) 2.65
Phone Ext 1866
E-Mail aini.karim@ubd.edu.bn
Website -

Academic Qualifications

BA Pendidikan (Hons) - Second Upper (2.1), UBD, 1989
Sarjana Pengajian Bahasa Moden – Universiti Malaya, 1995
PhD dalam Linguistik – Universiti Malaya, 2004

Teaching

Research and Publications

Tesis, Disertasi dan Latihan Ilmiah

Aini Haji Karim (2004). Preposisi Bahasa Dusun dan Bahasa Melayu: Satu Analisis Kontrastif dan Analisis Kesilapan. Tesis PhD. Fakulti Bahasa, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Aini Haji Karim (1994). Pemindahan Leksis: Diale Melayu Brunei Ke Dalam Bahasa Melayu Standard. Disertasi MA. Pusat Bahasa, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Aini Haji Karim (1989). Pola Ayat Bahasa Melayu Terbitan Kanak-Kanak Berumur 13-15 Tahun: Kajian Kes Penuntut-Penuntut Tingkatan Dua Sekolah Menengah Menglait, Gadong. Latihan Ilmiah. Universiti Brunei Darussalam, Gadong.

Buku

Aini binti Haji Karim (2007). Preposisi Bahasa Dusun dan Bahasa Melayu: Satu Analisis Kontrastif dan Analisis Kesilapan. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Capter dalam Buku bersama Penulis-penulis Lain

Aini binti Haji Karim (2000). Sistem Panggilan Dalam Pemikiran Masyarakat Melayu Brunei. Dalam Kumpulan Kertas Kerja Kolokium Bahasa Dan Pemikiran Melayu/Indonesia 1. Hln. 129-147. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Aini binti Haji Karim (2008). Teori Medan Makna: Pendeskripsian Leksikal Kata Kerja dalam Bahasa Melayu. Dalam Leksikologi dan Leksikografi Melayu: Satu Spektrum. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Halaman 302-334.

Aini binti Haji Karim (2008). Perancangan Korpus Bahasa: Realiti Dan Praktisnya. Dalam Meretas Batas Menjemput Masa. Hln. 95-108. Jakarta: Pusat Bahasa.

Aini binti Haji Karim (2010). Terminologi Kekerabatan dalam Dialek Melayu Brunei: Kepelbagaian, Perubahan dan Cabaran Asimilasi Bahasa Inggeris. Dalam Rempak Serantau. Halaman ... Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Aini binti Haji Karim (2011). Fosilisasi dan Pembelajaran Bahasa. Dalam Rampak Serantau. Halaman 184-198. Jakarta Timur: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Journal Articles (Refereed)

Aini binti Haji Karim (2009). Pemanfaatan Bahasa dan Sumber Peribumi dalam Pembangunan Sains dan Teknologi Demi Kemajuan Bangsa Serumpun. Dalam South East Asia: A Multidisciplinary Journal, Volume 9. Halaman 30-37. Fakulti Sastera dan sains Sosial, Universiti Brunei Darussalam. (PDF version)

Aini binti Haji Karim (2005). Kontak Budaya dan Kesannya: Pemindahan Leksikal. Dalam Jurnal Bahasa Bil. 8 Julai-Disember 2005. Hln 46-59. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Aini binti Haji Karim (2005). Teori Medan Makna: Pendeskripsian Leksikal Kata Kerja dalam Bahasa Melayu. Dalam Jurnal Bahasa, Jilid 5 Bil.3 September 2005. Hln.78-104. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Conference Papers (Published in Proceedings)

Aini binti Haji Karim (2007). Analisis Kontrastif dan Analisis Kesalahan Bahasa: Antara Hipotesis dan Realiti. Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Tahunan Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik. Bilek Senat, Dewan Canselor, Universiti Brunei Darussalam, pada 5-6 Muharam 1428/24 – 25 Januari 2007.

Aini binti Haji Karim (2009). Terminologi Kekerabatan Dalam Dialek Melayu Brunei: Kepelbagaian, Perubahan Dan Cabaran Asimilasi Bahasa Inggeris. Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu Ke-V. Anjuran Bersama: Jabatan bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden, UPM dan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, bertempat di DBP, Kuala Lumpur pada 17-18 November 2009.

Kertas Serja Seminar

Aini binti Haji Karim (1994). Pemindahan Leksikal: Dialek Bahasa Melayu Brunei Ke Dalam Bahasa Melayu Standard. Kertas Kerja di Seminar Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik. Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Brunei Darussalam.

Aini binti Haji Karim (1996). Kesalahan-Kesalahan dalam Proses pembelajaran bahasa Melayu. Kertas Kerja Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu Beijing, di Beijing, China, pada 20-24 Mei 1996.

Aini binti Haji Karim (1996). Sistem Panggilan Dalam Pemikiran Masyarakat Melayu Brunei. Kertas Kerja yang dibentangkan di Kolokium Bahasa dan pemikiran Melayu/Indonesia, di Medan, Indonesia, pada Disember 1996.

Aini binti Haji Karim (2002). Kesalahan Penggunaan Preposisi dalam Bahasa Melayu. Kertas Kerja di Persidangan Linguistik ASEAN Ke-2, di Universiti Brunei Darussalam, di Brunei Darussalam, pada 21-23 Syaaban 1423/28 – 30 Oktober 2002.

Aini binti Haji Karim (2004). Morfem ’di” Dan ’ke’: Penggunaannya. Kertas Kerja yang dibentangkan di Seminar Tahunan Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik 2004, di Dewan Canselor, Universiti Brunei Darussalam, Brunei, pada 24-25 Jamadilakhir 1425/11 – 12 Ogos 2004.

Aini binti Haji Karim (2005). Teori Medan Makna: Pendeskripsian Leksikal Kata Kerja dalam Bahasa Melayu. Kertas Kerja yang dibentangkan di Persidangan Antarabangsa Leksikologi dan Leksikografi (PALMA 2005). Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia, pada 6 – 7 Jun 2005.

Aini binti Haji Karim (2005). Terminologi Kekerabatan dan Cabaran Asimilasi leksikal bahasa Inggeris Ke dalam Bahasa Melayu Brunei. Kertas Kerja yang dibentangkan di Seminar Antarabangsa Dialek-Dialek Austronesia Di Nusantara II. Bilik Senat, Dewan Canselor, Universiti Brunei Darussalam, pada 27-29 Syaaban 1426/1-3 Oktober 2005.

Aini binti Haji Karim (2006). Kata Sapaan dan Terasul dalam Bahasa Dalam di Negara Brunei Darussalam: Pelestarian dan Pembangunan. Kertas Kerja di Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu. Hotel Armada, Petaling Jaya, Malaysia, pada 8 – 9 November 2006.

Aini binti Haji Karim (2007). Analisis Kontrastif dan Analisis Kesalahan Bahasa: Antara Hipotesis dan Realiti. Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Tahunan Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik. Bilek Senat, Dewan Canselor, Universiti Brunei Darussalam, pada 5-6 Muharam 1428/24 – 25 Januari 2007.

Aini binti Haji Karim (2007). Pemanfaatan Bahasa dan Sumber Peribumi dalam Pembangunan Sains dan Teknologi Demi Kemajuan Bangsa Serumpun. Kertas Kerja yang dibentangkan di Seminar Bahasa Kali-15 sempena Sidang Ke-46 Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM) di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 13-14 Mac 2007.

Aini binti Haji Karim (2008). Pembentukan Kata Kerja Bahasa Dusun Di Negara Brunei Darussalam. Kertas Kerja yang dibentangkan di Seminar Antarabangsa Dialek-Dialek Austronesia Di Nusantara III. Dewan Canselor, Universiti Brunei Darussalam, pada 16-18 Muharam 1429/24-26 januari 2008.

Aini binti Haji Karim dan Siti Norkhalbi Haji Wahsalfelah (2008). Wedding of the Brunei Malay: Continuity and Transformation. Kertas Kerja yang dibentangkan di The Second Joint Seminar of Faculty of Arts and Social Sciences, Universiti Brunei Darussalam (FASS UBD) and The Institute of Oriental Culture, Universiti of Tokyo (IOU UT), University of Tokyo, Jepun, pada 16 – 18 September 2008.

Aini binti Haji Karim (2009). Terminologi Kekerabatan Dalam Dialek Melayu Brunei: Kepelbagaian, Perubahan Dan Cabaran Asimilasi Bahasa Inggeris. Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu Ke-V. Anjuran Bersama: Jabatan bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden, UPM dan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, bertempat di DBP, Kuala Lumpur pada 17-18 November 2009.

Aini binti Haji Karim (2011). Merantau dan Kesejajaran Perkembangan - Perubahan Bahasa Melayu di Negara Brunei Darussalam. Kertas Kerja yang dibentangkan semasa Seminar Antarabangsa Merantau: Imiginig Migration in the Malay World di Goethe Universitat Frankfurt, Jerman pada 30 – 31 Mac 2011.

Aini binti Haji Karim (2011). Merantau dan Kesejajaran Perkembangan - Perubahan Bahasa Melayu di Negara Brunei Darussalam. Kertas Kerja yang dibentangkan semasa Seminar Sehari pada 6 Ogos 2011, di Core, Universiti Brunei Darussalam.

Aini binti Haji Karim (2011). Pembentukan Kata Kerja Bahasa Dusun: Satu Kajian Semula. Kertas kerja yang dibentangkan semasa Seminar Antarabangsa Pengajian Melayu. Anjuran Program Kesusasteraan Melayu, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Brunei Darussalam, Brunei Darussalam pada 7 – 9 Oktober 2011.