Professors

David Deterding

Associate Professors

Ampuan Hj Brahim bin Ampuan Hj Tengah

Hj Asbol bin Hj Mail

Gary Jones

James McLellan

Khondker Iftekhar Iqbal

Noor Azam OKMB Haji-Othman

Ahsan Ullah

Senior Assistant Professors

Aini binti Hj Karim

Rommel Curaming

Debbie Ho

Hj Ramlee bin Hj Tinkong

Hjh Dyg Fatimah binti Hj Awang Chuchu

Johannes L. Kurz

Md Shafi Noor Islam

Paul Deyuan He

Salbrina Hj Sharbawi

Sharifah Nurul Huda Alkaff

Yabit Alas

Assistant Professors

Meredian Alam

Hjh Asiyah Az-Zahra bte Hj Ahmad Kumpoh

Kathrina bte DP Haji Mohd Daud

Magne Knudsen

Muhammad Arafat Bin Mohamad

Rui Oliveira Lopes

Shirley Chin

Yong Liu

Lecturers

Ak Hj Ashrol Rahimy bin Pg Hj Damit

Asmali Hj Sulaiman

Chester Keasberry

Daniel Wee

Dk Noor Hasharina bte Pg Haji Hassan

Ena Herni binti Wasli

Gabriel Yong

Hannah Ho Ming Yit

Hjh Aznah binti Hj Suhaimi

Izni Azrein bin Noor Azalie

Khairunnisa Haji Ibrahim

Mardina binti Hj Mahadi

Maslin bin Haji Jukin/Jukim

Mohd. Zefri Ariff bin Mohd. Zain Ariff

Nani Suryani binti Hj Abu Bakar

Norzurianie Hj Kamarulzaman

Rinni Marliyana binti Hj Amran

Siti Mazidah binti Hj Mohamad

Assistant Lecturers

Mayyer Ling

Tutors

Exzayrani binti Awang Sulaiman

Pg Mohd Rahiman Pg Aliudin

Shariza Wahyuna Hj Shahrin

Siti Badriyah Hj Mohd Yusof

Siti Ifwah Fauzani binti Hj Chuchu

Administrative Staff

FASS Administrative Staff

Research Students

FASS PhD Students

Research Assistants

Diotima Chattoraj

 

Hj Awg Asbol Hj Mail

 

Room(s) 2.47
Phone Ext 1472
E-Mail asbol.mail@ubd.edu.bn
Website Google Scholar


Kelayakan Akademik (Academic Qualifications)

Pengajaran (Teaching)

Peringkat Sarjana Muda (Bachelor of Arts)

 

Peringkat Sarjana (Master of Arts)

Reasearch Interests

Penyelia Tesis Doktor Falsafah

Aktiviti Penyelidikan (Luar Negeri) (Research Activity Abroad)

Aktiviti Penyelidikan (Dalam Negeri) (Research Activity in Brunei)

Penerbitan (Publications)

Buku (Books)

2006. Sejarah Perkembangan Pendidikan di Brunei 1950-1985, Bandar Seri Begawan: Jabatan Pusat Sejarah Brunei.

2011. Kesultanan Brunei Abad ke-19: Sistem Politik dan Struktur Pentadbiran, Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

2012. Sejarah dan Pensejarahan Brunei: Dinamika Pembentukan dan Tranformasi, Bandar Seri Begawan: Jabatan Pusat Sejarah Brunei.

2014, Persejarahan Brunei, Kuala Lumpur: PTS Media Group Sdn Bhd.

Pensejarahan Brunei, Islam & Evolusi Sosial, Bandar Seri Begawan: Jabatan Pusat Sejarah Brunei. (Dalam Proses penerbitan)

Buku (Bersama penulis lain) (Books - Joint Author)

1991. Forms of Courtesy in Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan: Department of Malay Literature Universiti Brunei Darussalam.

1998. Folklor Kampong Aying: Himpunan Hasil Projek Folkor Kampong Ayer, Bandar Seri Begawan: Jabatan Kesusasteraan Melayu UBD, 1998.

2005. “Kesultanan Brunei Abad ke-19: Dari Tanjung Kidurong ke Sungai Baram Izin dalam Paksa” Dato Paduka Seri Setia Profesor Dr. Haji Mahmud Saedon bin Awg Othman, Dalam Kenangan, Bandar Seri Begawan: Universiti Brunei Darussalam, 2005. 69-80.

2005. “Tranformasi Pendidikan Agama Islam di Negara Brunei Darussalam Pramerdeka: Fokus kepada Sekolah Rendah Agama”, Transformasi Sosial Masyarakat Pesisir Borneo – Kalimantan, Kota Samarahan: Universiti Malaysia Sarawak, 2005, 439 – 455.

2006. “Bandar Brunei 1906 – 1929: Pembentukan Kampong Aying ke Darat”, Transformasi Sosial Masyarakat Perkotaan / Bandar Borneo – Kalimantan, Kota Samarahan: Universiti Malaysia Sarawak, 2006, 27 – 40.

2006. “Perajaan (Kingship) Kesultanan Brunei: Konsep Dewaraja, Daulat dan Derhaka Satu Sorotan” Budaya: Memeluk Akar Menyuluh ke Langit, Singapura: Universiti Teknologi Nanyang Singapura, 2006, 66 – 103.

2006. “Dasar-dasar Pendidikan Brunei Darussalam Pramerdeka: Cabaran menjadikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pengantar”, Kesinambungan dan Pemantapan Bahasa di Asia Tenggara, Singapura: Rancangan Penubuhan Persatuan Linguis ASEAN, 2006, 84 – 94.

2007. “Pengalaman Bernegara dan Beraja Brunei Darussalam dan Peranan Sejarah”, Pendidikan & Pensejarahan Nasional Sentrik, Bandung: Universitas Pendidikan Inonesia, 2007, 21 – 46.

2008. “Sultan Hashim (1885 – 1906): Isu Limbang dan Kesinambungan Kesultanan Brunei”. Kesultanan Melayu Brunei: Kesultanan Melayu Islam Teras Pembinaan Bangsa, Bandar Seri Begawan: Akademi Pengajian Brunei Universiti Brunei Darussalam, 268 – 290.

2007. “Peranan Sumber Barat dan Keterangan Lisan Tempatan dalam Kajian Serjarah Brunei Abad Ke-19: Fokus kepada Konflik Mukah”, Pemuliharaan Sejarah dan Tamadun Borneo, Bandar Seri Begawan: Jabatan Pusat Sejarah, 2007, 189 – 202.

2009. “Pemberontakan Sarawak 1835 – 1844: Detik-Detik Awal Campur Tangan British ke atas Politik Kesultanan Brunei”, Eko Sri Israhayu & rakan-rakan (ed.) Prosiding Seminar Internasional Hasil-Hasil Penelitian Tahun 2009, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jawa Tengah Indonesia, 2009, 12– 29.

2010. “Persekolahan Melayu Brunei Darussalam 1950 – 1984: Perubahan dan Cabaran”, 100 Tahun Hubungan Brunei – British 1906 - 2006, Bandar Seri Begawan: Jabatan Pusat Sejarah 2010, 12– 29, 205 – 204.

2011. “Perkembangan Perkhidmatan Kesihatan Masyarakat Brunei dari Tahun 1906 – 1952”, Rampak Serantau Terbitan Sidang ke-50 MABBIM 20-25 Maret 2011, No.18, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, 159 – 173.

2011. “Dasar-Dasar Pendidikan Negara Brunei Darussalam (1950 – 1984): Pengaruh dan Hubungannya dengan Malaysia”, Pembentukan Malaysia: Isu dan Perdebatan, Mat Zin Mat Kib (ed.) Shah Alam: Universiti Teknologi MARA, 95 – 105.

2011. “Laporan Tujuh Serangkai: Daerah Belait, Hubungannya dengan Pembentukan Perlembagaan Negeri Brunei 1959”, Rampak Serantau Terbitan Sidang ke-51 MABBIM, 6-7 April 2012, No.19, Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2012, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, 1 – 30.

2012. Awg Asbol bin Haji Mail, Haji & Hjh Zuslina Haji Jolkifli. Politik Brunei 1959 – 1983: Isu Pertahanan dan Keselamatan, Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

2012. Awg Asbol bin Haji Mail, Haji & Awg Haji Rosli bin Haji Ampal (Peny.) Kemerdekaan 25 Tahun: Kumpulan Artikel Sejarah Memperingati 25 Tahun Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan: Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah & Persatuan Sejarah Brunei (PESEBAR).

2012. “Sejarah Ibadat Haji Negara Brunei Darussalam (1950 – 1983): Masyarakat Islam dan Peranan Kerajaan”, dlm. Haji Awg Asbol bin Haji Mail & Haji Rosli bin Haji Ampal (ed) Kemerdekaan 25 Tahun: Kumpulan Artikel Sejarah Memperingati 25 Tahun Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan: Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah & Persatuan Sejarah Brunei (PESEBAR), 91 – 125.

2012. “Pemilikan Hartanah Negara Brunei Darussalam Sejak Abad ke-19 hingga 1941: Dari Persfektif Sejarah dan Peranan Kerajaan, “dlm. Prosiding Kabika 6, Sumber dan Warisan Sejarah Budaya dan Alam, Kota Samarahan: Institut Pengajian Asia Timur, UNIMAS, 2 - 24.

2013. “Survival Kesultanan Brunei Abad ke-19 dan Awal Abad ke-20: Dalam Konteks Perjanjian-Perjanjian dengan British,” dlm. Prosiding Seminar Sejarah Borneo ke-3. Kerajaan-Kerajaan Melayu dan Hubungannya dengan Kesultanan Brunei, Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei.

2014. Haji Awg Asbol bin Haji Mail, Ampuan Haji Brahim bin Ampuan Haji Tengah, Haji Mohd Hadi bin Mohammad Melayong & Awg Mohd Yusop bin Haji Awg Damit, Sultan Haji Omar Ali Saifuddien: Tokoh Adat Istiadat Brunei Sepanjang Zaman, Bandar Seri Begawan: Jabatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam.

2014. “Hubungan Al-Quran dan Hadis Dengan Ilmu Sejarah”, Cetusan Minda Sarjana Sastera dan Budaya, Ampuan Haji Brahim bin Ampuan Haji Tengah (ed.), Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

2014. Haji Awg Asbol bin Haji Mail, Ampuan Haji Brahim bin Ampuan Haji Tengah & Awg Mohd Yusop bin Haji Awg Damit, 100 Tahun Kecemerlangan Pendidikan Negara Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan: Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam.

2014. “Pendaulatan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Rasmi di Negara Brunei Darussalam.” dlm. Syarahan Bulan Bahasa 2012 Suatu Pemikiran Semula. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

2014. “Sejarah Pendidikan Negara Brunei Darussalam Era Pendudukan Jepun 1941-1945.” dlm. Tradisi dan Refomasi Pendidikan Merista Jasa Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien. jil. I Bandar Seri Begawan: Akademi Pengajian Brunei UBD dan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, 59-72.

2014. “Dasar-Dasar Pendidikan Negara Brunei Darussalam (1950 – 2010): Kemunculannya dan Hubungannya dengan Falsafah Melayu Islam Beraja.” dlm. Tradisi dan Refomasi Pendidikan Merista Jasa Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien. jil. II Bandar Seri Begawan: Akademi Pengajian Brunei UBD dan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, 47-64.

2015. “Laporan Tujuh Serangkai Daerah Belait Hubungannya dengan Pembentukan Perlembagaan Negeri Brunei 1959.” dlm. Survival Negara Bangsa. Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei dan Persatuan Sejarah Brunei.

2015. “Perjanjian Tambahan 1905/1906 Brunei dan United Kingdom: Satu Tinjauan Hubungannya dengan Undang-Undang Tanah.” dlm. Sejarah dalam Pembangunan Negara. Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei dan Persatuan Sejarah Brunei.

2016. Haji Awg Asbol bin Haji Mail & Haji Tassim bin Haji Abu Bakar, “Live on Water: Lifestyle of Kampong Ayer Community During the British Residency Period, 1906-1941. Ooi Keat Gin, (ed), Brunei: History, Islam, Society, and Contemporary Issues. London: Routledge.

2016. “Dasar-Dasar Pendidikan Negara Brunei Darussalam Pascamerdeka 1984 – 2012: Dari Dwibahasa ke Pendidikan Abad 21”. dlm. Haji Awg Asbol bin Haji Mail, Haji Mohd Yusop bin Haji Awg Damit & Haji Rosli bin Haji Ampal (ed) Brunei Merdeka: Kumpulan Artikel Sempena Memperingati 30 Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan: Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah & Persatuan Sejarah Brunei (PESEBAR).

2016. Haji Awg Asbol bin Haji Mail, Nani Suryani binti Haji Abu Bakar & Izzah Afiqiah binti Haji Abdullah, Tujuh Serangkai Dari Persfektif Sejarah, Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei.

Ampuan Haji Brahim bin Ampuan Haji Tengah, Haji Awg Asbol bin Haji Mail & Yabit Alas, 30 Tahun Universiti Brunei Darussalam: Membangun Tamadun Bangsa Berinovasi. Bandar Seri Begawan: Universiti Brunei Darussalam (Dalam proses penerbitan sempena sambutan 30 tahun penubuhan UBD).

Haji Awg Asbol bin Haji Mail, “Sekolah Arab Negara Brunei Darussalam 1941 – 2005: Perkembangan dan Cabaran.” dlm. Othman Yatim (ed.) Glimpses of Brunei Cultural Heritage. (Buku dalam proses penerbitan yang diusahakan oleh Prof Othman Yatim, Felow Akademi Pengajian Brunei 2015/2016).

Artikel Refereed Journal (Articles in Refereed Journals)

1998. “Penabalan dalam Kesultanan Melayu Brunei: Adat Istiadat dan Sejarah.” Janang, bil. 7, 26 – 35.

2004.“Kesultanan Melayu Brunei 1850-1906: Limbang Jasad Brunei dan Brunei Roh Limbang” Jurnal Pengajian Melayu 14, Universiti Malaya. 174 – 201.

2006/2007.“Peralihan dari Ekonomi Tradisional ke Ekonomi Perusahaan Minyak 1929 – 1941: Pengaruhnya Terhadap Perubahan Sistem Pendidikan Brunei” South East Asia: A Multidisciplinary Journal vol.7, No.1, 3-16.

2001.“Perkembangan Persekolahan Melayu (1950-1985): Suatu Tinjauan”, Jurnal Darussalam, 4, 40 – 63.

2005.“Pendidikan Melayu di Brunei Darussalam 1950 – 1984: Dinamika Sosial dan Cabarannya”, Historia Journal of Historical Studies, 12, 1 – 23.

2005.“Peranan Wazir dalam Kesultanan Brunei Abad ke-19: Antara Kesinambungan dan Perubahan,” Historia Journal of Historical Studies, 2, 1 – 16.

2006.“Kesultanan Brunei KM XIX: Sungai Kerajaan, Sungai Kuripan dan Sungai Tulin, Hubungannya dengan Pentadbiran Rantau Pesisir”, Jurnal Darussalam, 6, 23 – 65.

2008.“Institut Wazir, Ceteria dan Menteri pada Abad ke-19: Struktur dan Kuasa Elite dalam Pentadbiran Kesultanan Melayu Brunei”, Sosio Humanika, Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, 1, 79 – 114.

2008.“Ke Arah Pembentukan Wajah Negara Bangsa: Hasrat Arkitek Brunei Moden, 1950 - 1967”, Historia Journal of Historical Studies, 9, 89–109.

2008. “Dangan Inggeris Sudah Barakit, Marikan Lagi Akan Mamipit: Di Sebalik Tabir Sejarah Pemberontakan Asal 1835 – 1844”, Jurnal Darussalam, 8, 50–66.

2009. “Perjanjian Tambahan 1905/1906 Brunei dan United Kingdom: Satu Tinjauan Hubungannya dengan Undang-Undang Tanah”, Sosio Humanika, Jurnal Pendidikan Sains dan Kemanusiaan, 2, 31-46.

2009. “Education, Religious Authority, and Moderation: Muslim Scholar-Cum Leaders in Brunei Darussalam”, Tawarikh, International Journal for Historical Studies, 1, 15-56.

2009. “Kesultanan Melayu Brunei dalam Konflik Mukah pada Abad ke-19: Satu Perbandingan antara Perspektif Sumber Barat dan Tempatan”, Sosio Humanika, Jurnal Pendidikan Sains dan Kemanusiaan, 2, 165-180.

2009. “Bandar Brunei 1906 - 1929: Pembentukan dari Kampung Aying ke Darat”, Jurnal Darussalam, 9, 6-20.

2010. “Sistem Pembesar Kesultanan Melayu Brunei Kurun Masihi Ke-19: Citra Sejarah dan Tamadun Bangsa”, Jurnal Darussalam, 10, 20-45.

2010. “Persekolahan Melayu Brunei Darussalam 1950 – 1984: Perubahan dan Cabaran”, 100 Tahun Hubungan Brunei – British 1906 - 2006, Bandar Seri Begawan: Jabatan Pusat Sejarah 2010, 205–204.

2011. “Kesultanan Melayu Tradisional: Satu Analisis ke atas Peranan Sultan dalam Kegiatan Ekonomi”, Jurnal Darussalam, 11, 6-32.

2011. “Perkembangan Perkhidmatan Kesihatan Masyarakat Brunei dari Tahun 1906 – 1952”, Rampak Serantau Terbitan Sidang ke-50 MABBIM 20-25 Maret 2011, No.18, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, 159–173.

2011. “Dasar-Dasar Pendidikan Negara Brunei Darussalam (1950 – 1984): Pengaruh dan Hubungannya dengan Malaysia”, Pembentukan Malaysia: Isu dan Perdebatan, Mat Zin Mat Kib (ed.) Shah Alam: Universiti Teknologi MARA, 2011.

2011. “Laporan Tujuh Serangkai: Daerah Belait, Hubungannya dengan Pembentukan Perlembagaan Negeri Brunei 1959”, Rampak Serantau Terbitan Sidang ke-51 MABBIM, 6-7 April 2012, No.19, Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2012, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, 2011, 1 – 30.

2012. “Sejarah Sosial Kampong Aying (1906 – 1928): Satu Kajian Skim Migrasi Ke Darat, Pangayuh Jadi Cangkul,” Jurnal Darussalam, 12, 6 – 31.

2012. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, & Nurolhayati binti Masri, “British dan Arang Batu di Labuan ”. Jurnal Darussalam, 12, 141 - 154.

2013. “Dasar-Dasar Pendidikan Negara Brunei Darussalam 1950 – 2010): Kemunculan dan Hubungannya dengan Falsafah Melayu Islam Beraja,” Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah Susurgalur, Asosiasi Sarjana Pendidikan Sejarah Indonesia, No.2 Vol. 2 September 2013.

2013. “Perkhidmatan Kesihatan Brunei 1906 – 1949: Turun Bisa Naik Tawar, Pairupan Lawan Kapsul,” Jurnal Darussalam, bil. 13, 6 – 20.

2013. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail dan Norzaridah binti Haji Zainal, “Sejarah dan Perkembangan Sistem Perhubungan Darat di Negeri Brunei 1906 – 1967: Suatu Kajian Awal,” Jurnal Darussalam, bil. 13, 68 – 100.

2014. “Tanjung Kidurong ke Sungai Baram”, Jurnal Darussalam, bil. 14, 6 – 23.

2015. “Imej Telur dan Ayam dalam Masyarakat Melayu Brunei: Hubungannya dengan Folklore dan Sejarah” Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah Susurgalur, Asosiasi Sarjana Pendidikan Sejarah Indonesia, No.1 Vol. 3 Mac 2015.

Artikel non-refereed / Non-refereed Articles

1988. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, , “Konsep Sejarah dalam Agama Islam”, Beriga, Bil.21 Okt-Dis. 1988.

1990. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Perang Kastila: Sebab-sebab yang mencetuskannya”, Beriga, Bil.29 Okt-Dis. 1990.

1996. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, , “Unsur-unsur Islam dalam Kebudayaan Melayu Siri 1”, Pelita Brunei 18 September 1996.

1996. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, , “Unsur-unsur Islam dalam Kebudayaan Melayu Siri 2”, Pelita Brunei 18 September 1996.

1996. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Unsur-unsur Islam dalam Kebudayaan Melayu Siri 3”, Pelita Brunei 18 September 1996.

1997. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Penabalan Sultan-sultan Brunei dalam Konteks Adat Istiadat dan Sejarah Siri 1”, Pelita Brunei 6 Ogos 1997.

1997. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Penabalan Sultan-sultan Brunei dalam Konteks Adat Istiadat dan Sejarah Siri 2”, Pelita Brunei 6 Ogos 1997.

1997. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Penabalan Sultan-sultan Brunei dalam Konteks Adat Istiadat dan Sejarah Siri 3”, Pelita Brunei 6 Ogos 1997.

1997. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Penabalan Sultan-sultan Brunei dalam Konteks Adat Istiadat dan Sejarah Siri 4”, Pelita Brunei 6 Ogos 1997.

1997. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Sejarah dan Tinjauan Pendidikan di Negara Brunei Darussalam 1914-1950 Siri 1”, Pelita Brunei, 29 Oktober 1997.

1997. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Sejarah dan Tinjauan Pendidikan di Negara Brunei Darussalam 1914-1950 Siri 2”, Pelita Brunei, 15 November 1997.

1997. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Sejarah dan Tinjauan Pendidikan di Negara Brunei Darussalam 1914-1950 Siri 3”, Pelita Brunei, 18 November 1997.

1998. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Dasar-dasar Pendidikan Brunei Pramerdeka: Isu Bahasa Pengantar Siri 1”, Pelita Brunei, 14 Januari 1998.

1998. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Dasar-dasar Pendidikan Brunei Pramerdeka: Isu Bahasa Pengantar Siri 2”, Pelita Brunei, 21 Januari 1998.

1998. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Dasar-dasar Pendidikan Brunei Pra Merdeka: Isu Bahasa Pengantar Siri 3”, Pelita Brunei, 28 Januari 1998.

1998. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Dasar-dasar Pendidikan Brunei Pramerdeka: Isu Bahasa Pengantar Siri 4”, Pelita Brunei, 4 Februari 1998.

1998. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Ke arah Meningkatkan Status Pendidikan Sejarah di Negara Brunei Darussalam: Satu Pemikiran Awal Siri 1”, Pelita Brunei, 11 Februari 1998.

1998. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, Haji, “Ke arah Meningkatkan Status Pendidikan Sejarah di Negara Brunei Darussalam: satu Pemikiran Awal Siri 2”, Pelita Brunei, 11 Februari 1998.

1998. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Negara Brunei Darussalam 1914-1959: Satu Penelitian Aspek Pendidikan Siri 1”, Pelita Brunei, 13 Mei 1998.

1998. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Negara Brunei Darussalam 1914-1959: Satu Penelitian Aspek Pendidikan Siri 2”, Pelita Brunei, 20 Mei 1998.

1998. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Negara Brunei Darussalam 1914-1959: Satu Penelitian Aspek Pendidikan Siri 3”, Pelita Brunei, 27 Mei 1998.

1998. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Negara Brunei Darussalam 1914-1959: Satu Penelitian Aspek Pendidikan Siri 4”, Pelita Brunei, 3 Jun 1998.

1998. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Negara Brunei Darussalam 1914-1959: Satu Penelitian Aspek Pendidikan Siri 5”, Pelita Brunei, 10 Jun 1998.

1998. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Negara Brunei Darussalam 1914-1959: Satu Penelitian Aspek Pendidikan Siri 6”, Pelita Brunei, 17 Jun 1998.

1998. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Pelajaran Dewasa dan Sekolah Cina di Negara Brunei Darussalam: Suatu Tinjauan Siri 1”, Pelita Brunei 11 November 1998.

1998. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Pelajaran Dewasa dan Sekola Cina di Negara Brunei Darussalam: Suatu Tinjauan Siri 2”, Pelita Brunei 18 November 1998.

1998. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Pelajaran Dewasa dan Sekolah Cina di Negara Brunei Darussalam: Suatu Tinjauan Siri 3”, Pelita Brunei 25 November 1998.

1998. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Pelajaran Dewasa dan Sekolah Cina di Negara Brunei Darussalam: Suatu Tinjauan Siri 4”, Pelita Brunei 2 Disember 1998.

1999. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Sejarah Melayu dan Hikayat Aceh: Satu Perbandingan”, Bahana, Bil. 218 Jil.34 Feb 1999.

1999. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Sejarah Awal Sekolah Misi di Brunei: Suatu Tinjauan Siri 1”, Pelita Brunei, 17 Mac 1999.

1999. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Sejarah Awal Sekolah Misi di Brunei: Suatu Tinjauan Siri 2”, Pelita Brunei, 24 Mac 1999.

1999. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Sejarah Awal Pendidikan Tinggi di Brunei: Suatu Tinjauan Siri 1”, Pelita Brunei, 7 April 1999.

1999. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Sejarah Awal Pendidikan Tinggi di Brunei: Suatu Tinjauan Siri 2”, Pelita Brunei, 14 April 1999.

1999. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Sejarah Awal Pendidikan Tinggi di Brunei: Suatu Tinjauan Siri 3”, Pelita Brunei, 21 April 1999.

1999. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Sejarah Awal Pentadbiran Pelajaran di Brunei: Suatu Tinjauan Siri 1”, Pelita Brunei, 19 Mei 1999.

1999. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Sejarah Awal Pentadbiran Pelajaran di Brunei: Suatu Tinjauan Siri 2”, Pelita Brunei, 26 Mei 1999.

2003. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Tanjung Kidurong ke Sungai Baram: Kronologi Penyerahan”, Pelita Brunei, 13 Ogos 2003.

2004. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Sultan Abdul Momin, Leys & Brooke: Penyerahan Tanjung Kidurong ke Sungai Baram”, Beriga, Bil.84, 3 – 8, Jul. – Sept. 2004.

2005. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin, 1885 – 1906: Bapa Penyelamat Kesultanan Brunei”, Beriga, Bil.87, 3 – 25, Apr. – Jun 2005.

2007. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, “Pendidikan Agama Islam Brunei Darussalam Pramerdeka: Pengalaman, Tranformasi dan Cabaran”, Beriga, Bil. 6, 3 – 24, Jul. – Sept. 2007.

2016. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, Ampuan Haji Brahim Bin Ampuan Haji Tengah, Nani Suryani Binti Haji Abu Bakar & Hjh Asiyah Az Zahra Binti Haji Ahmad Kumpoh, “MIB Sebelum 1906: Satu Kajian Sejarah, Siri 1”, Media Permata, 27 Jun 2016.

2016. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, Ampuan Haji Brahim Bin Ampuan Haji Tengah, Nani Suryani Binti Haji Abu Bakar & Hjh Asiyah Az Zahra Binti Haji Ahmad Kumpoh, “MIB Sebelum 1906: Satu Kajian Sejarah, Siri 2”, Media Permata, 11 Julai 2016.

2016. Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, Ampuan Haji Brahim Bin Ampuan Haji Tengah, Nani Suryani Binti Haji Abu Bakar & Hjh Asiyah Az Zahra Binti Haji Ahmad Kumpoh, “MIB Sebelum 1906: Satu Kajian Sejarah, Siri 3”, Media Permata, 25 Julai 2016.

Haji Awg Asbol Bin Haji Mail, Ampuan Haji Brahim Bin Ampuan Haji Tengah, Nani Suryani Binti Haji Abu Bakar & Hjh Asiyah Az Zahra Binti Haji Ahmad Kumpoh, “MIB Sebelum 1906: Satu Kajian Sejarah, Siri 4”, Media Permata, 8 Ogos 2016.

Ulasan Buku (Book Reviews)

2006. “Ulasan Buku: Dokumentasi,” Jurnal Darussalam 6, 164 – 169.

2007. “Ulasan Buku: Rampai Sejarah: Meniti Sejarah Silam,” Jurnal Darussalam 7, 163 – 168.

2008. “Ulasan Buku: 8 Disember: Dalangnya Siapa”. Ulasan ini masih dalam proses penerbitan yang akan dimuatkan dalam Jurnal Darussalam 8, 182-188.

2009. “Ulasan Buku: Melayu Islam Beraja: Hasrat dan Hakikat”. Ulasan ini masih dalam proses penerbitan yang akan dimuatkan dalam Jurnal Darussalam 9.

2012. “Sejarah Ibadat Haji Negara Brunei Darussalam (1950 – 1983): Masyarakat Islam dan Peranan Kerajaan”, dlm. Kemerdekaan 25 Tahun: Kumpulan Artikel Sejarah Memperingati 25 Tahun Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan: Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah & Persatuan Sejarah Brunei (PESEBAR).

Seminar/Pembentang Kertas Kerja Luar Negeri (Surantau atau Antarabangsa)

Pembentangan Kertas Kerja Dalam Negeri

Public Lecture

Ahli Jawatankuasa, Lantikan, Ahli Panel dan Konsultasi di Luar Universiti Universiti Brunei Darussalam

 1. Jawatankuasa Kecil Penerbitan Buku Pentadbiran Awam di Brunei Sempana Sambutan Jubli Perak Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan. Majlis sambutan diadakan pada 17 Oktober 1990.
 2. Jawatankuasa Kecil Perbincangan Dua Hala di antara Negara Brunei Darussalam dengan Malaysia. Dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Tugas-tugas yang dilakukan ialah projek penyelidikan dan mengumpul maklumat tentang hubungan Brunei dengan British yang tertumpu kepada isu persempadanan Brunei dengan Sarawak dan Sabah pada abad ke-19. Projek dijalankan dari Disember 1989 hingga Februari 1990.
 3. Hakim Peraduan Berpidato Sultan Omar Ali Saifuddin III. Anjuran Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin sempena menyambut Hari Guru Ke-7 pada tahun 1997. Peraduan diadakan pada 30 September 1997.
 4. Ketua Jawatankuasa Kerja Jemputan dan Protokol Seminar Sempena Sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-21 tahun 2005, tema, Bersepadu Memperkasa Mandiri Bangsa. Anjuran bersama Universiti Brunei Darussalam dan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, tempat, Dewan Canselor Universiti Brunei Darussalam. Pada 30 hingga 31 Mac 2005.
 5. Ahli panel forum, “ Pendudukan Jepun di Brunei 1941 – 1945”. Forum bagi projek “Sharing Our Past”. Anjuran Sekolah Menengah Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Tutong. Pada 29 Ogos 2006.
 6. Ahli Jawatankuasa Citation bagi Majlis Sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam kali ke-17 2007.
 7. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Istilah Sejarah, Dewan Bahasa dan Pustaka Negara Brunei Darussalam 2006 – 2007.
 8. Hakim peraduan menulis esei sejarah Sempena Sambutan Jubli Perak Penubuhan Pusat Sejarah Brunei pada 20 Ogos 2008.
 9. Setiausaha Seminar Serantau Sejarah Dalam pembangunan Negara. Anjuran bersama Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan Persatuan Sejarah Brunei (PESEBAR). Bertempat Universiti Brunei Darussalam. Pada 10 hingga 11 Januari 2009.
 10. Ahli Jawatankuasa Kerja Pemakalah dan Pembentangan Majlis Perasmian Pelancaran Buku Adat Istiadat Diraja Brunei (Pameran dan Seminar). Anjuran Jabatan Adat Istiadat Brunei. Pada 31 Mac hingga 1 April 2009. Bertempat ICC Berakas.
 11. Membantu Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Majlis Mengagaie Pengiran Setia Negara Haji Mohd Yusof bin Pengiran Haji Abdul Rahim di Kampong Sengkarai Tutong. Majlis ini diadakan kerana Yayasan ingin menjemput Pengiran sebagai penceramah dalam acara SOAS Memorial Lecture yang dijangka akan diadakan pada akhir bulan Mei 2010. Majlis yang diketuai oleh Haji Mat Zahri bin Haji Mohd Yusof pada 5 Mac 2010.
 12. Mempengerusikan ceramah Pengiran Setia Negara Haji Mohd Yusof bin Pengiran Haji Abdul Rahim, “Bingkisan Mutiara Zaman Pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddien Saadul Khairi Waddien” Sempena Majlis Ceramah Sultan Omar Ali Saifuddien Memorial Lecture, anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Majlis diadakan pada 7 Oktober 2010 di Dewan Canselor Universiti Brunei Darussalam.
 13. Pengerusi bersama Pameran Sempena Majlis Ceramah Sultan Omar Ali Saifuddien Memorial Lecture, anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Majlis diadakan pada 7 Oktober 2010 di Dewan Canselor Universiti Brunei Darussalam. Bahan-bahan pameran seperti gambar-gambar Al Marhum Sultan Omar Ali Saifuddien, buku-buku dan tesis tentang Al-Marhum disediakan oleh saya sendiri.
 14. Ahli Jawatankuasa Pembentangan & Forum dalam Pertemuan Penyair Nusantara ke-4. Anjuran bersama Angkatan Sasterawan dan Sasterawani (ASTERAWANI) dan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. Pada 16-18 Julai 2010. Tempat Dewan Raya Radio Televisyen Brunei.
 15. Persidangan Pakar Melayu Majlis Ilmu 2010 anjuran Jabatan Mufti Jabatan Perdana Menteri sempena Hari Keputeraan KBDYMM Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Sultan Haji Hassanal Bolkiah yang ke-64 tahun pada 26-28 Julai 2010. Tempat di Pusat Persidangan Antarabangsa. Dilantik menjadi Timbalan Pengerusi bagi Jawatankuasa Kerja Rapporteur dan Dokumentasi.
 16. Rakaman Televisyen Bicara Majlis Ilmu 2010 anjuran Jabatan Mufti Jabatan Perdana Menteri sempena Hari Keputeraan KBDYMM Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Sultan Haji Hassanal Bolkiah yang ke-64 tahun pada 26-28 Julai 2010. Tempat di Radio Televisyen Brunei Sungai Akar Brunei. Dilantik menjadi Pengerusi kepada tiga orang ahli panel iaitu Prof. Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar, Prof. Dato Mohd Raduan Mohd Arif dan Pengiran Dr. Karim bin Pengiran Haji Osman.
 17. Menyertai perbincangan projek “ASEAN Literature Work” anjuran Kementerian Luar Thailand dan Persatuan ASEAN –Thailand. Projek bertujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang nilai-nilai positif sosio-budaya, ekonomi dan politik di kalangan negara-negara ASEAN. Perbincangan dibuat dengan Mr. Prabhassorn Sevikul dan Mrs. Chutima Sevikul, kedua-keduanya sasterwan terkenal di Thailand. Perbincangan diadakan dari jam 10.00 pagi hingga 12.00 tengah hari, pada 22 September 2010 di Kedutaan Thailand No.18 Sim 52-86-16 Kampong Mata-Mata Gadong Negara Brunei Darussalam.
 18. Mesyuarat “Historical Documents Related to Bilateral Relations Between China and Negara Brunei Darussalam” Mesyuarat atas jemputan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan. Tujuan mesyuarat membincangkan dan merancang penerbitan buku, “Sejarah Hubungan Brunei dan China”. Mesyuarat diadakan di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan pada 20 April 2011.
 19. Setiausaha Seminar Serantau Sempena Sambutan Jubli Emas Perlembagaan Negeri Brunei 1959 anjuran Persatuan Sejarah Brunei (PESEBAR). Diadakan pada 17 - 19 Jun 2011. Bertempat di The Core (Dewan Kuliah Asrama Baru) Universiti Brunei Darussalam.
 20. Hakim Pertandingan Pidato Sejarah Piala Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan Tahun 2012. Anjuran Pusat Sejarah Brunei, 10 Mei hingga 29 Ogos 2012. Bertempat di Pusat Sejarah dan Dewan Raya.
 21. Membantu Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dalam mesyuarat memilih calon-calon bersesuaian untuk menjadi penceramah bagi acara SOAS Memorial Lecture. Acara ini anjuran yayasan sebagai mengenang jasa Al Marhum SOAS III. Mesyuarat diadakan pada 26 Februari 2013 di Bangunan Yayasan Bandar Seri Begawan. Majlis yang dipengerusikan oleh Haji Mat Zahri bin Haji Yusof, Pegawai Kanan Yayasan.
 22. Konsultasi dengan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengenai calon penceramah utama dalam acara SOAS Memorial Lecture yang dijangka akan diadakan pada 29 Oktober 2013. Calon itu ialah Mantan Perdana Menteri Korea. Konsultasi mengenai dengan tajuk yang akan dicadangkan kepada penceramah. Antaranya “Pembangunan Tenaga Manusia Korea dalam Mencapai Negara Maju”, “Pemikiran Ekonomi dalam Membangun Ke arah Negara Maju” dan “Dasar-Dasar Pembasmian Kemiskinan di Korea”. Konsultasi dengan Tuan Haji Ibrahim bin Haji Ismail, Pengarah Urusan Yayasan, bertempat di Ibu Pejabat Yayasan SHHB di Jalan Kambang Pasang pada 10 Jun 2013.
 23. Penasihat Majlis Perundingan Mukim dan Kampung bagi Mukim Sungai Kebun sesi 2012/2016. Tarikh lantikan 24 Jun 2013.
 24. Memberikan ulasan dan pandangan petikan Rampaian Laila Syair karya Al Marhum Sultan Omar Ali Saifuddien mengenai pendidikan dalam buku aturcara Majlis Hari Guru Negara Brunei Darussalam 23 September 1992. Ulasan bertujuan untuk menambah idea dan pemikiran buku tentang Pendidikan di Negara Brunei Darussalam yang bakal ditulis oleh Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr. Ustaz Awg Haji Md. Zain bin Haji Serudin. 1 Julai 2013.
 25. Memberikan ulasan, pandangan dan membetulkan fakta buku Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam: Merintis Sejarah Kegemilangan. Buku ini bakal diterbitkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri. Rundingan dibuat oleh Haji Sawal bin Haji Yaman, pegawai Jabatan Perkhidmatan Awam 4 Julai 2013.
 26. Menjadi ahli panel penilai buku, Isa Ibrahim, Brunei Malaysia: Why Sultan Omar Ali Saifuddin Refused to Join the Federation. Ahli panel yang lain Dr. Muhammad Hadi bin Mohd Melayong dan Dr. Awg Haji Mohd Yusop bin Damit. Buku dinilai sama ada sesuai atau tidak untuk diterbitkan oleh Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Penilaian dibuat atas permintaan Yayasan. Mesyuarat telah diadakan sebanyak tiga kali bersama Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awg Abu Bakar bin Haji Apong iaitu pada 20 Ogos 2013, 31 Ogos 2013 dan 4 September 2013 di ibu Pejabat Yayasan di Jalan Kumbang Pasang B.S.B. Tempoh penilaian dibuat dari 20 Ogos 2013 hingga 3 September 2013. Bagaimanapun penilaian telah dapat disiapkan pada 30 September 2013. Mesyuarat pada 4 September 2013 sebagai menguncapkan penghargaan kepada ahli panel dan seterus membincangkan review buku semasa majlis pelancarannya dijangka awal bulan Oktober 2013.
 27. Konsultasi, mengulas, memberi pandangan dan membetulkan fakta buku Kegemilangan Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam. Buku ini diterbitkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri. Mesyuarat dengan Haji Ibrahim bin Haji Yassin, pegawai Jabatan Perkhidmatan Awam 12 Oktober 2013.
 28. Konsultasi dan menyunting artikel “Dinamika dan Transformasi Kemunculan Brunei Moden” oleh Dr. Hajah Asiyah Az Zahra bin Haji Ahmad Kumpoh bagi kegunaan Memori Lecture Sultan Omar ‘Ali Saifuddien 2013 anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Konsultasi dibuat pada 14 Oktober 2013.
 29. Setiausaha Seminar Era Pemerintahan KBDYMM Sultan Haji Hassanal Bolkiah: Membangun Berteraskan Konsep Melayu Islam Beraja.” Anjuran bersama Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja dan Persatuan Sejarah Brunei (PESEBAR). Diadakan pada 18 - 19 Nov. 2013. Bertempat Gold Stone Ball Room Hotel Centre Point Gadong Negara Brunei Darussalam.
 30. Konsultasi, mengulas, memberi pandangan dan membetulkan fakta buku Kegemilangan Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam. Buku ini diterbitkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri. Mesyuarat dengan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Sunardi Haji Buntar, dan Haji Ibrahim bin Haji Yassin, pegawai Jabatan Perkhidmatan Awam pada 23 November 2013.
 31. Timbalan Pengerusi Bersama – Penulisan bagi Jawatankuasa Kerja Pameran dan Penerbitan Buku-Buku Khas sempena Majlis Pengisytiharan Tokoh Adat Istiadat Sepanjang Zaman. Anjuran Balai Kenangan Pejabat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, Pada 29hb. Jamadilawal 1435 bersamaan 31hb Mac 2014, bertempat di Dewan Plenary, Pusat Persidangan Antarbangsa Berakas Negara Brunei Darussalam.
 32. Ahli Jawatankuasa Pesambah sempena Memperingati 100 Tahun Pendidikan Formal di Negara Brunei Darussalam pada September 2014. Anjuran Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam.
 33. Sebagai penulis dan penyunting bagi Jawatankuasa Penyelidikan dan Penerbitan Buku Pengenalan dan Perkembangan 100 Tahun Pendidikan Formal di Negara Brunei Darussalam sempena Memperingati 100 Tahun Pendidikan Formal di Negara Brunei Darussalam pada September 2014,. Anjuran Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam.
 34. Hakim Pertandingan Pidato Sejarah Piala Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan kali ke-2 Tahun 2014. Anjuran Pusat Sejarah Brunei, Ogos 2014 hingga April 2015. Bertempat di Pusat Sejarah dan Dewan Raya.
 35. Konsultasi bahan Pameran Raja Asas Pendidikan Sepanjang Hayat Menjamin Kesejahteraan Rakyat, Balai Kenangan Pejabat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Pada 4 dan 7 Oktober 2014 di Istana Nurul Iman. Pameran Sempena Memperingati 100 Tahun Pendidikan Formal Negara Brunei Darussalam dan Hari Guru yang ke-24. Pameran diadakan di Pusat Persidangan Antarbangsa Berakas Negara Brunei Darussalam pada 9 Oktober 2014.
 36. Ahli Jawatankuasa Pameran Raja Asas Pendidikan Sepanjang Hayat Menjamin Kesejahteraan Rakyat, Balai Kenangan Pejabat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, Pameran Sempena Memperingati 100 Tahun Pendidikan Formal Negara Brunei Darussalam dan Hari Guru yang ke-24. Pameran diadakan di Pusat Persidangan Antarbangsa Berakas Negara Brunei Darussalam pada 9 Oktober 2014. Tugas sebagai memberikan penerangan kepada kerabat diraja semasa pameran.
 37. Penasihat Kedua bagi Ahli Jawatankuasa Saudaraku, Majlis Sambutan Hari Raya 2015 Bersama Saudaraku Kampong Setia. Pada hari Ahad, 17 Syawal 1436H bersamaan dengan 2 Ogos 2015. Bertempat di Dewan Sekolah Rendah Pehin Dato Jamil Kampong Setia “A” Bandar Seri Begawan Negara Brunei Darussalam.
 38. Penasihat bagi Ahli Jawatankuasa Saudaraku, Majlis Tahlil dan Doa Kesyukuran Jubli Emas Kampong Setia. Pada hari Ahad, 22 Zulkaedah 1436H bersamaan dengan 6 September 2015. Bertempat di Masjid Perdana Wangsa Kampong Setia “A” Bandar Seri Begawan Negara Brunei Darussalam.
 39. Ahli konsultasi, penilai & penasihat kepada buku His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam: 70 Years of 70 Voices 50 Years of Benevolence, A Publication to Commemorate His Majest’s 70th Birthday and 50th Year Since Coronation oleh Dato Seri Laila Jasa Dr. N. Ravindranathan. Projek dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Paduka Haji Awang Haji Mohd Nawawi bin Allahyarham Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd Taha. Mesyuarat mengenainya telah diadakan di Istana Nurul Iman pada 29 Oktober 2015, 3.30 hingga 6.00 petang. Sementara itu ahli konsultasi, penilai & penasihat yang lain terdiri dari Dato Paduka Haji Awg Muhammad bin Abdul Latif, Prof. Madya Ampuan Dr. Haji Brahim bin Ampuan Haji Tengah, Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong dan Dr. Haji Mohd Yusop bin Haji Awg Damit. Ahli telah bermesyuarat pada 3, 10 dan 12 November 2015. Laporan penilaian telah diserahkan kepada Haji Awg Hashim bin Haji Md Noor di Istana Nurul Iman pada 12 November 2015. 40. Ahli konsultasi, penilai & penasihat kepada buku His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam: 70 Years of 70 Voices 50 Years of Benevolence, A Publication to Commemorate His Majest’s 70th Birthday and 50th Year Since Coronation oleh Dato Seri Laila Jasa Dr. N. Ravindranathan. Projek dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Paduka Haji Awang Haji Mohd Nawawi bin Allahyarham Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd Taha. Mesyuarat dengan penulisnya, Dato Seri Laila Jasa Dr. N. Ravindranathan, telah diada di Istana Nurul Iman pada 21 Dismber 2015, 2.30 hingga 5.30 petang. Mesyuarat juga dihadiri oleh ahli yang lain yang terdiri dari Dato Paduka Haji Awg Muhammad bin Abdul Latif, Prof. Madya Ampuan Dr. Haji Brahim bin Ampuan Haji Tengah, Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong dan Dr. Haji Mohd Yusop bin Haji Awg Damit. Mesyuarat diadakan bagi menjelaskan laporan penilaian buku ini yang telah diserahkan 12 November 2015 kepada penulisnya.
 40. Setiausaha Majlis Pelancaran Buku Brunei Merdeka: Kumpulan Artikel Sempena Memperingati Sambutan 30 Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Majlis anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bersama Persatuan Sejarah Brunei (PESEBAR), pada hari Selasa, 7 Jamadilawal 1437H / 16 Februari 2016, bertempat Dewan Serbaguna Tingkat 4 Bangunan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Bandar Seri Begawan. Majlis dirasmikan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, Menteri Pendidikan Negara Brunei Darussalam dan juga Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah.
 41. Konsultasi dengan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengenai calon penceramah utama dalam acara SOAS Memorial Lecture yang dijangka akan diadakan pada tahun 2017. Antara calon-calon yang dicadangkan di peringkat tempatan ialah Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned dan Yang Berhormat Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Dr. Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim. Manakala di peringkat antarabangsa Dato Lim Kok Wing dan John Bond. Konsultasi dilakukan dalam satu mesyuarat dengan Dyg Hjh Donaliza Abdullah Puasa, Penolong Pengarah Urusan Yayasan, bertempat di Kompleks Bangunan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Bandar Seri Begawan pada 27 April 2016, jam 9.00 – 10.30 pagi.

Mesuarat di Luar Negeri (Serantau dan Anterabangsa)

 1. Menghadiri mesyuarat dan lawatan ke Institute of Oriental Culture the University of Tokyo Japan bersama Ampuan Dr. Haji Brahim bin Ampuan Haji Tengah, Dekan Fakulti Sastera dan Sains Sosial UBD. Mesyuarat membincangkan kerjasama dalam meningkatkan perkembangan ilmu dan penyelidikan di antara Fakulti Sastera dan Sains Sosial dengan Institute of Oriental Culture the University of Tokyo Japan. Mesyuarat diadakan di Tokyo, pada 5 hingga 6 Januari 2006.
 2. Mewakili sebagai pakar istilah dalam bidang sejarah pada Sidang ke-21 Pakar Majlis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia (MABBIM). Pada 3 hingga 7 September 2007 di Hotel Inna Putri Bali Indonesia.
 3. Menghadiri mesyuarat The Fourth Meeting of the Promotion of East Asian Studies Network for East Asian Studies. Mesyuarat membincangkan kerjasama dalam meningkatkan perkembangan ilmu dan penyelidikan tentang kajian Asia Timur dalam berbagai aspek seperti sejarah, bahasa, sastera dan budaya di institusi-institusi pengajian tinggi ASEAN. Mesyuarat diadakan pada 12 Mac 2008 di Chulalongkorn University Bangkok.
 4. Menghadiri “Program Melawat Sambil Belajar ke Kampus Universiti Malaysia Sabah Kota Kinabalu.” Dalam program ini juga diadakan mesyuarat membincangkan kerjasama dalam meningkatkan perkembangan ilmu dan penyelidikan antara pihak ASPENSI (Association of Indonesian Scholars of History Education) dengan tujuh buah institusi pengajian tinggi dari Indonesia, Malaysia dan Brunei. Mesyuarat diadakan pada 10-13 Ogos 2016 di Universiti Malaysia Sabah Kota Kinabalu.

Sumbangan dan Khidmat Kemasyarakatan

 1. Konsultasi calon Ph.D dari segi tajuk dan proposal bagi Mohamad Jefri bin Haji Sabli dengan tajuk proposal “Ekonomi Negara Brunei Darussalam 1906-1983: Dari Perspektif Sejarah, Dasar dan Pembangunan”. Beliau adalah pegawai Jabatan Muzium-Muzium Brunei. Konsultasi pada 8 Disember 2007 Proposal bagi kemasukan Januari 2009.
 2. Konsultasi calon Ph.D dari segi tajuk dan proposal bagi Hajah Nurul Aqilah binti Haji Matassan dengan tajuk proposal “Sejarah Fardhu Haji Negara Brunei Darussalam 1943-2013: Sejarah, Masaalah dan Pencapaian ”. Beliau pelajar Fakulti Sastera dan Sains Sosial UBD. Konsultasi pada 5 Jun 2013. Proposal bagi kemasukan Ogos 2014.
 3. Konsultasi calon Ph.D dari segi tajuk dan proposal bagi Noralijah binti Damong Marali dengan tajuk proposal “Rancangan Perumahan Negara Brunei Darussalam 1984-2014: Sejarah, Masaalah dan Pencapaian ”. Beliau pelajar Fakulti Sastera dan Sains Sosial UBD. Konsultasi pada 5 Jun 2013. Proposal bagi kemasukan Ogos 2015.
 4. Konsultasi calon Ph.D dari segi tajuk dan proposal bagi Hajah Roziana binti Haji Mahmud dengan tajuk proposal “Sejarah dan Sosioekonomi Wanita Negara Brunei Darussalam 1914-2014”. Beliau pelajar Fakulti Sastera dan Sains Sosial UBD. Konsultasi pada 5 November 2013. Proposal bagi kemasukan Ogos 2014.
 5. Konsultasi calon Ph.D dari segi tajuk dan proposal bagi Mardiah binti Haji Ramli dengan tajuk proposal “Sultan Abdul Momin (1852-1885) Brunei: Satu Kajian Perkembangan Politik, Sosial dan Ekonomi”. Beliau adalah pegawai Pusat Sejarah Brunei. Konsultasi pada 15 Oktober 2015. Proposal bagi kemasukan Januari 2016.
 6. Konsultasi calon Ph.D dari segi tajuk dan proposal bagi Sri Kartika binti Haji Abdul Rahman @ Haji Abdullah dengan tajuk proposal “Sejarah Perkembangan Dasar-Dasar Pendidikan Negara Brunei Darussalam 1950 – 2015: Hubungannya dengan Isu-Isu Bahasa Melayu”. Beliau adalah pensyarah di Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah UBD. Konsultasi pada 5 Ogos 2015. Proposal bagi kemasukan Januari 2016.
 7. Menyumbang buku Tujuh Serangkai: Dari Perspektif Sejarah kepada Perpustakaan Universiti Brunei Darussalam. Majlis penyampaiannya telah diadakan di Perpustakaan Universiti Brunei Darussalam dengan tetamu Kehormat Puan Dyg Rubiah binti Haji Yacob, Penolong Naib Canselor Koporat dan Pentadbiran Universiti Brunei Darussalam. Majlis diadakan pada 9 Mac 2016.
 8. Konsultasi calon MA (Sarjana) dari segi tajuk dan proposal bagi Pengiran Hassanan bin Pengiran Johari/Zahari dengan tajuk proposal “Brunei Darussalam: Security and Strategic Perspectives of Small State (1960 – 1984).” Beliau seorang pesara yang pernah bertugas sebagai Pegawai Strategi dan Keselamatan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Konsultasi pada 3 Mac 2016.
 9. Temu bual mengenai “ The Impacts of Globalization on Socio-Religious Muslim Traditions in Brunei Darussalam.” Temu bual dibuat oleh Fareed Ahmad Malik, Ph.d Student from SOASCIS Universiti Brunei Darussalam, 10 March 2016.
 10. Rakaman video mengenai Kesultanan Melayu Brunei oleh tiga orang pelajar Poliltik Brunei. Mereka ialah Muhd Bahzi bin Haji Bakar, Muhd Hamizan bin Auzzali dan Muhd Shalihuddin bin Md Boestamam. Rakaman dibuat pada 10 Mac 2016.
 11. Temubual oleh Nursyafiqah binti Haji Maidi dan Nurul Hazirah binti Haji Jahari, pelajar Akademi Pengajian Brunei UBD mengenai sejarah asal usul Kampong Setia, tokoh-tokoh, orang kenamaan, sosio budaya, sosio ekonomi dan pembangunan Kampong Setia, Kampong Ayer. Temubual diadakan pada 12 Mac 2016, 3.20 hingga 4.30 petang, di pejabat Program Pengajian Sejarah dan Antarbangsa FASS Universiti Brunei Darussalam Negara Brunei Darussalam.
 12. Temubual oleh Sergey Plekhanov, seorang penulis biografi dari Russia. Temubual tentang sejarah Brunei, budaya dan kesan globalisasi ke atas nilai-nilai tradisi masyarakat Brunei. Sesi temubual juga disertai oleh Prof Madya Ampuan Dr. Haji Brahim bin Ampuan Haji Tengah dan Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong. Temubual diadakan pada 16 Mac 2016, 2.30 hingga 3.30 petang, di Bilik Mesyuarat Akademi Pengajian Brunei Universiti Brunei Darussalam Negara Brunei Darussalam.
 13. Temubual dan sebagai pengisah dalam Projek Penyelidikan Sejarah Kampong Ayer 2016. Projek anjuran Pusat Sejarah Brunei. Temubual diadakan pada 25 Februari 2016, 3.30 hingga 4.30 petang, di pejabat Program Pengajian Sejarah dan Antarbangsa FASS Universiti Brunei Darussalam Negara Brunei Darussalam.

Ahli Persatuan dan Jawatan

 1. Angkatan Kampong Setia (AKSE). Sejak tahun 1975
 2. Persekutuan Guru-guru Melayu Brunei. Sejak tahun 1995.
 3. Gild Siswazah Universiti Brunei Darussalam. Sejak tahun 2000
 4. Asterawani (Persatuan Sasterawan dan Sasterawani Brunei). Sejak tahun 2010
 5. Setiausaha Kehormat Pesebar (Persatuan Sejarah Brunei) sejak 8 Jun 2008 - 2010
 6. Setiausaha Kehormat Pesebar (Persatuan Sejarah Brunei) sejak 23 Jun 2011 - 2013
 7. Setiausaha Kehormat Pesebar (Persatuan Sejarah Brunei) sejak 28 September 2013 - 2016

Projek Penyelididan yang akan datang (sedang menunggu kelulusan)

Pingat, Bintang dan Penghargaan Kecemerlangan

 1. Pingat Kerja Lama (PKL) tarikh menerima 14 Feburari 2006
 2. Pingat Indah Kerja Baik (PIKB) tarikh menerima 23 Janunari 2007
 3. Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei, Yang Amat Mulia Darjah Ketiga (SMB) tarikh menerima 27 Ogos 2012
 4. Anugerah Guru Cemerlang (Dalam pengajaran Bidang Pengajian Sejarah sempena dengan Sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam Kali ke 23 Tahun 2013
 5. Anugerah Tokoh Intelek Kampong Setia. Tetamu Kehormat Yang Mulia Awg Sunadi bin Haji Buntar, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bertempat di Restoran Mangrove Kampong Sungai Belukut Jalan Kota Batu pada 9 Disember 2015. Majlis anjuran Kumpulan Saudaraku dan Majlis Perundingan Kampong Setia.