Programmes

 

Majors

 

Breadth Module

 

Majors for Pre-August-2016 Intakes

Bahasa Melayu & Linguistik

Penyumbang Akademik

Hjh Mardina Hj Mahadi (Programme Leader)
Hjh Aini Hj Karim (Coordinator)
Ak Hj Ashrol Rahimy Pg Hj Damit
Exzayrani Sulaiman
Hjh Dyg Fatimah Hj Awg Chuchu
Siti Badriyah Hj Mohd Yusof
Siti Ifwah Fauzani Hj Chuchu
Yabit Alas

Degrees Offered

Rasional

Bahasa Melayu dan Linguistik sebagai satu program Universiti Brunei Darussalam (UBD) bertujuan untuk mendidik Generasi Mendatang (Generation Next) dan meningkatkan ilmu pengetahuan mereka melalui kajian bahasa Melayu secara saintifik. Program ini menawarkan kursus-kursus linguistik kepada mahasiswa untuk menjadi pakar bahasa, terutamanya dalam bidang linguistik Melayu. Pendidikan dalam bahasa Melayu adalah perlu bagi tuntutan semasa dan akan datang untuk kemajuan Negara Brunei Darussalam di peringkat antarabangsa.

Program Bahasa Melayu dan Linguistik yang pernah dikenali dengan nama Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik telah lama bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Radio dan Televisyen Brunei (RTB). Mulai sesi 2009/2010, nama Jabatan telah ditukar menjadi Program, sesuai dengan hasrat dan wawasan UBD. Ahli-ahli Program semakin mempergiatkan kegiatan akademiknya di peringkat nasional dan juga antarabangsa selaras dengan matlamatnya sebagai pusat rujukan dalam kajian bahasa Melayu, bahasa-bahasa Austronesia khususnya di Borneo, dan linguistik secara am.

Program Bahasa Melayu dan Linguistik yang pernah dikenali dengan nama Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik telah lama bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Radio dan Televisyen Brunei (RTB). Mulai sesi 2009/2010, nama Jabatan telah ditukar menjadi Program, sesuai dengan hasrat dan wawasan UBD. Ahli-ahli Program semakin mempergiatkan kegiatan akademiknya di peringkat nasional dan juga antarabangsa selaras dengan matlamatnya sebagai pusat rujukan dalam kajian bahasa Melayu, bahasa-bahasa Austronesia khususnya di Borneo, dan linguistik secara am.

Program Bahasa Melayu dan Linguistik membantu anggota masyarakat negara ini dalam menyebarluaskan penggunaan bahasa Melayu bagi tujuan ilmu pengetahuan supaya Generasi Mendatang dapat menghayati konsep Perlembagaan Negara Brunei Darussalam dan Melayu Islam Beraja (MIB), yang antaranya berintipatikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara dan bahasa perpaduan masyarakat berbilang kaum.

Kini bahasa Melayu diakui sebagai bahasa ilmu di peringkat antarabangsa dan dipelajari oleh bangsa-bangsa lain di peringkat pengajian tinggi di luar rantau Melayu termasuk kebanyakan negara di dunia Eropah termasuk Belanda, German dan Rusia. Dari aspek pemasaran siswazah, peluang pekerjaan bagi lepasan program ini amat membanggakan. Hampir 95% lepasan Ijazah Sarjana Muda dalam Bahasa Melayu dan Linguistik memiliki jawatan tetap sama ada di sektor kerajaan atau swasta, malah di luar negara manakala Sebahagiannya lagi melanjutkan pengajian di peringkat Sijil atau Ijazah Sarjana.

Pakar Bahasa Melayu dan Linguistik yang mampu:

 

Program Bahasa Melayu dan Linguistik menawarkan kursus-kursus untuk:

 

Program Bahasa Melayu dan Linguistik, di bawah Fakulti Sastera dan Sains Sosial menyediakan Modul Pengkhususan (major module) dan Modul Umum (breadth module) bagi mencapai matlamat dan tujuan tersebut.

Level 1000 - Foundation Year

AB-1201 Pengantar Linguistik Melayu
AB-1202 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu
AB-1401 Linguistik & Kesusasteraan
AB-1402 Santun Bahasa
AB-1403 Kecekapan Bahasa Melayu
AB-1404 Variasi Bahasa
AB-1405 Sejarah Perkembangan

Level 2000 - Establishment Year

AB-2201 Morfologi Bahasa Melayu
AB-2202 Sintaksis Bahasa Melayu
AB-2203 Semantik
AB-2301 Sosiolinguistik
AB-2302 Analisis Kesalahan Bahasa
AB-2303 Metodologi Penyelidikan Linguistik
AB-2401 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu
AB-2403 Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu
AB-2404 Linguistik Komunikasi

Level 3000 - Discovery Year

AB-3301 Kecakapan Komunikasi Lisan
AB-3302 Bahasa dan Politik
AB-3303 Bahasa dan Aksara
AB-3304 Linguistik dan Kesusasteraan
AB-3305 Bahasa dan Penulisan
AB-3306 Bahasa dan Kewartawanan
AB-3401 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu

Level 4000 - Capstone Year

AB-4201 Seminar Bahasa
AB-4301 Psikolinguistik
AB-4302 Tatabahasa Generatif
AB-4303 Analisis Wancana
AB-4304 Linguistik Sejarawi
AB-4305 Teori-teori Linguistik
AB-4306 Dialektologi
AB-4311 Neurolinguistik