Visiting Professor

David Deterding

Associate Professors

Abdillah Noh

Ahsan Ullah

Ampuan Hj Brahim bin Ampuan Hj Tengah

Hj Asbol bin Hj Mail

Debbie Ho

Gary Jones

James McLellan

Khondker Iftekhar Iqbal

Noor Azam OKMB Haji-Othman

Senior Assistant Professors

Johannes L. Kurz

Md Shafi Noor Islam

Paul Deyuan He

Hj Ramlee bin Hj Tinkong

Rommel Curaming

Salbrina Hj Sharbawi

Sharifah Nurul Huda Alkaff

Yabit Alas

Assistant Professors

Hjh Asiyah Az-Zahra bte Hj Ahmad Kumpoh

Hannah Ho Ming Yit

Kathrina bte DP Haji Mohd Daud

Magne Knudsen

Meredian Alam

Muhammad Arafat Bin Mohamad

Rui Oliveira Lopes

Shirley Chin

Siti Mazidah binti Hj Mohamad

Yong Liu

Lecturers

Ak Hj Ashrol Rahimy bin Pg Hj Damit

Asmali Hj Sulaiman

Hjh Aznah binti Hj Suhaimi

Chester Keasberry

Daniel Wee

Ena Herni binti Wasli

Gabriel Yong

Izni Azrein bin Noor Azalie

Khairunnisa Haji Ibrahim

Mardina binti Hj Mahadi

Maslin bin Haji Jukin/Jukim

Mohd. Zefri Ariff bin Mohd. Zain Ariff

Nani Suryani binti Hj Abu Bakar

Dk Noor Hasharina bte Pg Haji Hassan

Norzurianie Hj Kamarulzaman

Nur Raihan Mohamad

Rinni Marliyana binti Hj Amran

Assistant Lecturers

Mayyer Ling

Tutors

Exzayrani binti Awang Sulaiman

Pg Mohd Rahiman Pg Aliudin

Shariza Wahyuna Hj Shahrin

Siti Badriyah Hj Mohd Yusof

Siti Ifwah Fauzani binti Hj Chuchu

Administrative Staff

FASS Administrative Staff

Research Students

FASS PhD Students

 

Aini binti Hj Karim

Room(s) 2.65
Phone Ext 1866
E-Mail aini.karim@ubd.edu.bn
Website Google Scholar

Academic Qualifications


Please click the tabs below for further details.

Teaching

  • AB-2201 Morfologi Bahasa Melayu
  • AB-2302 Analisis Kesalahan Bahasa
  • AB-3305 Bahasa Dalam Penulisan
  • AB-4312 Standardisasi dan Perancangan Bahasa Melayu
  • BL 4203 Linguistik Kontrastif
  • AB-5306 Analisis Kesalahan Bahasa Lanjutan
  • AB-5312 Perancangan Bahasa Lanjutan
  • BL 5206 Morfosintaksis Lanjutan

Publications

Tesis, Disertasi dan Latihan Ilmiah

Aini Haji Karim (2004). Preposisi Bahasa Dusun dan Bahasa Melayu: Satu Analisis Kontrastif dan Analisis Kesilapan. Tesis PhD. Fakulti Bahasa, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Aini Haji Karim (1994). Pemindahan Leksis: Diale Melayu Brunei Ke Dalam Bahasa Melayu Standard. Disertasi MA. Pusat Bahasa, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Aini Haji Karim (1989). Pola Ayat Bahasa Melayu Terbitan Kanak-Kanak Berumur 13-15 Tahun: Kajian Kes Penuntut-Penuntut Tingkatan Dua Sekolah Menengah Menglait, Gadong. Latihan Ilmiah. Universiti Brunei Darussalam, Gadong.

Buku

Aini binti Haji Karim (2007). Preposisi Bahasa Dusun dan Bahasa Melayu: Satu Analisis Kontrastif dan Analisis Kesilapan. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Capter dalam Buku bersama Penulis-penulis Lain

Aini binti Haji Karim (2000). Sistem Panggilan Dalam Pemikiran Masyarakat Melayu Brunei. Dalam Kumpulan Kertas Kerja Kolokium Bahasa Dan Pemikiran Melayu/Indonesia 1. Hln. 129-147. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Aini binti Haji Karim (2008). Teori Medan Makna: Pendeskripsian Leksikal Kata Kerja dalam Bahasa Melayu. Dalam Leksikologi dan Leksikografi Melayu: Satu Spektrum. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Halaman 302-334.

Aini binti Haji Karim (2008). Perancangan Korpus Bahasa: Realiti Dan Praktisnya. Dalam Meretas Batas Menjemput Masa. Hln. 95-108. Jakarta: Pusat Bahasa.

Aini binti Haji Karim (2010). Terminologi Kekerabatan dalam Dialek Melayu Brunei: Kepelbagaian, Perubahan dan Cabaran Asimilasi Bahasa Inggeris. Dalam Rempak Serantau. Halaman ... Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Aini binti Haji Karim (2011). Fosilisasi dan Pembelajaran Bahasa. Dalam Rampak Serantau. Halaman 184-198. Jakarta Timur: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Aini Haji Karim, Ph.D. (2013). Pembentukan Kata Kerja Cerminan Penakatan dan Cabaran Bahasa Minoriti: Kes Bahasa Dusun di Brunei Darussalam. Dalam Kepelbagaian Bahasa di Borneo: Bahasa sebagai Mozaik Sosial, Ekonomi dan Budaya. Halaman 414-467. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Aini Haji Karim, Ph.D. (2014). Kesalahan Penggunaan Preposisi Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu. Tradisi dan Reformasi Pendidikan: Merista Jasa Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien. Jilid II. Ms. 367 – 378.

Journal Articles (Refereed)

Aini binti Haji Karim (2009). Pemanfaatan Bahasa dan Sumber Peribumi dalam Pembangunan Sains dan Teknologi Demi Kemajuan Bangsa Serumpun. Dalam South East Asia: A Multidisciplinary Journal, Volume 9. Halaman 30-37. Fakulti Sastera dan sains Sosial, Universiti Brunei Darussalam. (PDF version)

Aini binti Haji Karim (2005). Kontak Budaya dan Kesannya: Pemindahan Leksikal. Dalam Jurnal Bahasa Bil. 8 Julai-Disember 2005. Hln 46-59. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Aini binti Haji Karim (2005). Teori Medan Makna: Pendeskripsian Leksikal Kata Kerja dalam Bahasa Melayu. Dalam Jurnal Bahasa, Jilid 5 Bil.3 September 2005. Hln.78-104. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Aini binti Haji Karim, Dr. (2009). Pemanfaatan Bahasa dan Sumber Peribumi dalam Pembangunan Sains dan Teknologi Demi Kemajuan Bangsa Serumpun. Dalam South East Asia: A Multidisciplinary Journal, Volume 9. Halaman 30-37. Fakulti Sastera dan sains Sosial, Universiti Brunei Darussalam.

Aini binti Haji Karim, Dr. (2010). Terminologi Kekerabatan dalam Dialek Melayu Brunei: Kepelbagaian, Perubahan dan Cabaran Asimilasi Bahasa Inggeris. Dalam Rampak Serantau. Halaman 320-343. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Aini binti Haji Karim, Dr. (2011). Fosilisasi dan Pembelajaran Bahasa. Dalam Rampak Serantau. Halaman 184-198. Jakarta Timur: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Aini Haji Karim, Dr. dan Muhamad Fadzllah Hj Zaini. (2016). Badangan Sanak dalam Syair Nasihat Nukilan Sultan Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan Negara Brunei Darussalam Ke-28. Dalam Jurnal Bahasa, Jilid 16, Bil. 2, Disember 2016. Halaman 275-292. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Aini Haji Karim, Dr. dan Muhamad Fadzllah Hj Zaini. (2017). Konseptualisasi Kemuliaan Manusia dalam Syair Nasihat Nukilan Sultan Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan Negara Brunei Darussalam Ke-28: Tinjauan Linguistik Kognitif dan sastera. Dalam Jurnal Komunikasi Borneo (Online), Universiti Sabah Malaysia. (20 Jun 2017).

Aini Haji Karim, Dr. (2017). Sistem Panggilan dan Kata Sapaan dalam Masyarakat Melayu Brunei: Pengekalan dan Pemantapan Jati Diri. Dalam Jurnal Pertanika Mahawangsa, ISN: 2289-7259 Bil. 4, Isu 2, (November 2017) Universiti Putera Malaysia.

Conference Papers (Published in Proceedings)

Aini binti Haji Karim (2007). Analisis Kontrastif dan Analisis Kesalahan Bahasa: Antara Hipotesis dan Realiti. Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Tahunan Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik. Bilek Senat, Dewan Canselor, Universiti Brunei Darussalam, pada 5-6 Muharam 1428/24 – 25 Januari 2007.

Aini binti Haji Karim (2009). Terminologi Kekerabatan Dalam Dialek Melayu Brunei: Kepelbagaian, Perubahan Dan Cabaran Asimilasi Bahasa Inggeris. Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu Ke-V. Anjuran Bersama: Jabatan bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden, UPM dan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, bertempat di DBP, Kuala Lumpur pada 17-18 November 2009.

Aini binti Haji Karim, Dr. (2011). Merantau dan Kesejajaran Perkembangan – Perubahan Bahasa Melayu di Negara Brunei Darussalam. Kertas Kerja yang dibentangkan semasa Seminar Antarabangsa Merantau: Imiginig Migration in the Malay World di Goethe Universitat Frankfurt, Jerman pada 30 – 31 Mac 2011.

Aini Haji Karim, Dr. (2012). Penakatan dan Cabaran Bahasa Minoriti: Kes Bahasa Dusun di Brunei. Proceeding International Seminar on Language, Literature, Culture and Education in Southeast Asia II. Ms 635 – 666, November 2012.

Aini Haji Karim, Dr. (2014). Leksikal Bahasa Melayu Brunei: Perubahan dan Cabaran. Prosiding Memartabatkan Bahasa Melayu di ASEAN. Universiti Fatoni, Thailand. MS115-130, Oktober 2014.

Aini Haji Karim, Dr. (2014). Sistem Panggilan dan Kata Sapaan dalam Masyarakat Melayu Brunei: Pengekalan dan Pemantapan Jati Diri. Kertas Kerja dibentangkan di International seminar on Psycholinguistics (SEAPSIL 111). Theme: Psycholinguistics in Society. Anjuran Universiti Putera Malaysia di Grand Margherita Hotel, Kuching, Sarawak, pada 26-27 November 2014. Online dan diterbitkan dalam Jurnal Pertanika Mahawangsa, Bi. 4, Isu 2,November 2017, UPM.

Aini Haji Karim, Dr. dan Muhamad Fadzllah Hj Zaini (2016a). Konseptualisasi Kemuliaan Manusia dalam Syair Nasihat Nukilan Sultan Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan Negara Brunei Darussalam Ke-28: Tinjauan Linguistik Kognitif dan sastera. ((Diterbitkan dalam Prosiding “Seminar Antarabangsa Arkeologi, Sejarah, Bahasa dan Budaya di Alam Melayu (ASBAM ke-5). Tema: Revitalisasi Nilai-nilai Arkeologi, Sejarah, Bahasa, Budaya dan Alam Melayu Melalui Riset Multidisipliner, pada 26-27 Julai 2016 di Karebosi Condotel Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, halaman 321-329.

Aini Haji Karim, Dr. dan Muhamad Fadzllah Hj Zaini (2016b) Badangan Sanak dalam Syair Nasihat Nukilan Sultan Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan Negara Brunei Darussalam Ke-28. (Diterbitkan dalam Prosiding “Seminar Antarabangsa Arkeologi, Sejarah, Bahasa dan Budaya di Alam Melayu (ASBAM ke-5). Tema: Revitalisasi Nilai-nilai Arkeologi, Sejarah, Bahasa, Budaya dan Alam Melayu Melalui Riset Multidisipliner, pada 26-27 Julai 2016 di Karebosi Condotel Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, halaman 311-320.

Aini Haji Karim, Dr. (2016c). Penguasaan Bahasa Melayu Standard dalam Kalangan Generasi Y di Brunei Darussalam. Dalam prosiding (bentuk USB) Persidangan Antarabangsa Pengajian Alam Melayu.Tema: (International Conference “Studies in the Malay World” 2016), Tema: Penyelidikan dan Pelestarian Pengajian Alam Melayu. Pada 19 – 20 September 2016, di Royal Asiatic Society, London.

Aini Haji Karim, Dr. (2017). Keberadaan Bahasa Melayu/Indonesia di Negara ASEAN: Pengukuhan dan Penyatu Komuniti. Dalam Prosiding Kumpulan Makalah Seminar Kebahasaan. Tema: Peranan Bahasa Melayu/Indonesia dalam Masyarakat ASEAN, pada 5-6 April 2017 di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Indonesia, halaman 1 – 35.

Aini Haji Karim, Dr. Hajah (2018). Ambulong Rumbia: Invensi dan Inovasi. Dalam Prosiding Seminar Antarabangsa Penyelidikan Mengenai Melayu (SAPEMM) Kali Ke-2. Tema: Memartabatkan Pengajian Melayu Antarabangsa: Pluralisme Budaya dan Manuskrip Melayu Meningkatkan Imej Tamadun Bangsa, pada 28-30 Mac 2018 di Dewan Kuliah, Institut Kepimpinan, Inovasi dan Kemajuan (ILIA), Universiti Brunei Darussalam, Negara Brunei Darussalam, halaman 157-186.

Aini Haji Karim, Dr. Hajah (2018). Pengantarabangsaan Bahasa Melayu Melalui Industri Ekopelancongan: Potensi dan Kendala. Dibentangkan semasa Seminar Kebahasaan sempena sidang ke-57 Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM) pada 09-10 Syaaban 1439/25-26 April 2018 di Hotel Parkview, Jerudong, Negara Brunei Darussalam. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam.

Kertas Serja Seminar

Aini binti Haji Karim (1994). Pemindahan Leksikal: Dialek Bahasa Melayu Brunei Ke Dalam Bahasa Melayu Standard. Kertas Kerja di Seminar Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik. Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Brunei Darussalam.

Aini binti Haji Karim (1996). Kesalahan-Kesalahan dalam Proses pembelajaran bahasa Melayu. Kertas Kerja Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu Beijing, di Beijing, China, pada 20-24 Mei 1996.

Aini binti Haji Karim (1996). Sistem Panggilan Dalam Pemikiran Masyarakat Melayu Brunei. Kertas Kerja yang dibentangkan di Kolokium Bahasa dan pemikiran Melayu/Indonesia, di Medan, Indonesia, pada Disember 1996.

Aini binti Haji Karim (2002). Kesalahan Penggunaan Preposisi dalam Bahasa Melayu. Kertas Kerja di Persidangan Linguistik ASEAN Ke-2, di Universiti Brunei Darussalam, di Brunei Darussalam, pada 21-23 Syaaban 1423/28 – 30 Oktober 2002.

Aini binti Haji Karim (2004). Morfem ’di” Dan ’ke’: Penggunaannya. Kertas Kerja yang dibentangkan di Seminar Tahunan Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik 2004, di Dewan Canselor, Universiti Brunei Darussalam, Brunei, pada 24-25 Jamadilakhir 1425/11 – 12 Ogos 2004.

Aini binti Haji Karim (2005). Teori Medan Makna: Pendeskripsian Leksikal Kata Kerja dalam Bahasa Melayu. Kertas Kerja yang dibentangkan di Persidangan Antarabangsa Leksikologi dan Leksikografi (PALMA 2005). Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia, pada 6 – 7 Jun 2005.

Aini binti Haji Karim (2005). Terminologi Kekerabatan dan Cabaran Asimilasi leksikal bahasa Inggeris Ke dalam Bahasa Melayu Brunei. Kertas Kerja yang dibentangkan di Seminar Antarabangsa Dialek-Dialek Austronesia Di Nusantara II. Bilik Senat, Dewan Canselor, Universiti Brunei Darussalam, pada 27-29 Syaaban 1426/1-3 Oktober 2005.

Aini binti Haji Karim (2006). Kata Sapaan dan Terasul dalam Bahasa Dalam di Negara Brunei Darussalam: Pelestarian dan Pembangunan. Kertas Kerja di Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu. Hotel Armada, Petaling Jaya, Malaysia, pada 8 – 9 November 2006.

Aini binti Haji Karim (2007). Analisis Kontrastif dan Analisis Kesalahan Bahasa: Antara Hipotesis dan Realiti. Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Tahunan Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik. Bilek Senat, Dewan Canselor, Universiti Brunei Darussalam, pada 5-6 Muharam 1428/24 – 25 Januari 2007.

Aini binti Haji Karim (2007). Pemanfaatan Bahasa dan Sumber Peribumi dalam Pembangunan Sains dan Teknologi Demi Kemajuan Bangsa Serumpun. Kertas Kerja yang dibentangkan di Seminar Bahasa Kali-15 sempena Sidang Ke-46 Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM) di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 13-14 Mac 2007.

Aini binti Haji Karim (2008). Pembentukan Kata Kerja Bahasa Dusun Di Negara Brunei Darussalam. Kertas Kerja yang dibentangkan di Seminar Antarabangsa Dialek-Dialek Austronesia Di Nusantara III. Dewan Canselor, Universiti Brunei Darussalam, pada 16-18 Muharam 1429/24-26 januari 2008.

Aini binti Haji Karim dan Siti Norkhalbi Haji Wahsalfelah (2008). Wedding of the Brunei Malay: Continuity and Transformation. Kertas Kerja yang dibentangkan di The Second Joint Seminar of Faculty of Arts and Social Sciences, Universiti Brunei Darussalam (FASS UBD) and The Institute of Oriental Culture, Universiti of Tokyo (IOU UT), University of Tokyo, Jepun, pada 16 – 18 September 2008.

Aini binti Haji Karim (2009). Terminologi Kekerabatan Dalam Dialek Melayu Brunei: Kepelbagaian, Perubahan Dan Cabaran Asimilasi Bahasa Inggeris. Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu Ke-V. Anjuran Bersama: Jabatan bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden, UPM dan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, bertempat di DBP, Kuala Lumpur pada 17-18 November 2009.

Aini binti Haji Karim (2011). Merantau dan Kesejajaran Perkembangan - Perubahan Bahasa Melayu di Negara Brunei Darussalam. Kertas Kerja yang dibentangkan semasa Seminar Antarabangsa Merantau: Imiginig Migration in the Malay World di Goethe Universitat Frankfurt, Jerman pada 30 – 31 Mac 2011.

Aini binti Haji Karim (2011). Merantau dan Kesejajaran Perkembangan - Perubahan Bahasa Melayu di Negara Brunei Darussalam. Kertas Kerja yang dibentangkan semasa Seminar Sehari pada 6 Ogos 2011, di Core, Universiti Brunei Darussalam.

Aini binti Haji Karim (2011). Pembentukan Kata Kerja Bahasa Dusun: Satu Kajian Semula. Kertas kerja yang dibentangkan semasa Seminar Antarabangsa Pengajian Melayu. Anjuran Program Kesusasteraan Melayu, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Brunei Darussalam, Brunei Darussalam pada 7 – 9 Oktober 2011.

Aini binti Haji Karim (2012a). Dr. Dialog dan Pemanifestasian Budaya: Analisis Novel “Di Sini Pohon-Pohon Berlari” Karya Muslim Burmat. Kertas Kerja yang dibentangkan di Dialog Teluk Brunei Ke-8. Anjuran Angkatan Sasterawan dan Sasterawani (Asterawani) Brunei Darussalam dengan kerjasama DBP Brunei Darussalam, di The Core, Universiti Brunei Darussalam, pada 19-21 Syaaban 1433/9-11 Julai 2012.

Aini binti Haji Karim, Dr. (2012b). Kesejajaran Perkembangan – Perubahan dan Pemartabatan Bahasa Melayu di Negara Brunei Darussalam dan ASEAN. Kertas Kerja yang dibentangkan di Seminar Pemartabatan Bahasa Melayu di ASEAN. Anjuran Universiti Islam Yala, Thailand dan Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Thailand dengan kerjasama Yala Rajabhat University, Taksin University, Princess of Naradhiwat University, Prince of Songkla University dan Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia di Hotel Parkview, Pattani, Thailand pada 13 – 15 Oktober 2012.

Aini Haji Karim, Dr. (2012c). Penakatan dan Cabaran Bahasa Minoriti: Kes Bahasa Dusun di Brunei. Kertas Kerja yang dibentangkan di International Seminar on Language, Literature, Culture and Education in Southeast Asia II. Anjuran Universiti Prince of Songkla, Thailand, Universiti Kerajaan Medan Sumatera, Indonesia dan Universiti Nanyang, Singapura di Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, Thailand, pada 15 – 17 November 2012.

Aini Haji Karim, Ph.D. (2013). Pembentukan Kata Kerja Cerminan Penakatan dan Cabaran Bahasa Minoriti: Kes Bahasa Dusun di Brunei Darussalam. Kertas Kerja yang dibentangkan Forum Kepelbagaian Bahasa di Borneo (POKEBB). Anjuran bersama Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei dengan Universiti Brunei Darussalam di Hotel International Rizqun, Gadong, Brunei Darussalam, pada 28-29 Ogos 2013.

Aini Haji Karim, Dr. (2014a). Bahasa Melayu: Kesejajaran Perkembangan dan Pemartabatannya di Negara Brunei Darussalam. Kertas Kerja yang dibentangkan di Seminar Antarabangsa Bahasa dan Budaya.Anjuran Program Bahasa, Kesusasteraan dan Kesenian Melayu, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Brunei Darussalam bersama Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta, bertempat di Bilik Senat, Universiti Brunei Darussalam, pada 13 Januari 2014.

Aini Haji Karim, Dr. (2014b). Leksikal Bahasa Melayu Brunei: Perubahan dan Cabaran. Kertas Kerja yang dibentangkan di Seminar Antarabangsa Memartabatkan Bahasa Melayu di ASEAN Ke-11 . Anjuran Universiti Patoni, Pattani Thailand, di Hotel CS Pattani, Thailand, pada 25 – 27 Oktober 2014.

Aini Haji Karim, Dr. (2014c). Sistem Panggilan dan Kata Sapaan Dalam Masyarakat Melayu Brunei: Pengekalan dan Pemantapan Jati Diri. Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Antarabangsa Psikolonguistik. Anjuran Persatuan Psikolinguistik Malaysia dan Universiti Putra Malaysia di Hotel Margerita Kuching, Sarawak pada 24 – 25 November 2014.

Aini Haji Karim, Dr. (2015). Ciri-ciri Keistimewaan Kata Leksikal Dialek Melayu Brunei dan Pembentukannya: Satu Kajian Semula. Kertas Kerja yang dibentangkan di Seminar Antarabangsa Bersama Universiti Brunei Darussalam (UBD) – Universitas Negari Jakarta (UNJ):‘Memperkukuh Bahasa dan Budaya Melayu/Indonesia’ di Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia, pada 12 – 13 Januari 2015.

Aini Haji Karim, Dr. dan Muhamad Fadzllah Hj Zaini (2016a). Konseptualisasi Kemuliaan Manusia dalam Syair Nasihat Nukilan Sultan Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan Negara Brunei Darussalam Ke-28: Tinjauan Linguistik Kognitif dan sastera. (Diterbitkan dalam Prosiding “Seminar Antarabangsa Arkeologi, Sejarah, Bahasa dan Budaya di Alam Melayu (ASBAM ke-5). Tema: Revitalisasi Nilai-nilai Arkeologi, Sejarah, Bahasa, Budaya dan Alam Melayu Melalui Riset Multidisipliner, pada 26-27 Julai 2016 di Karebosi Condotel Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, halaman 321-329.

Aini Haji Karim, Dr. dan Muhamad Fadzllah Hj Zaini (2016b). Badangan Sanak dalam Syair Nasihat Nukilan Sultan Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan Negara Brunei Darussalam Ke-28. (Diterbitkan dalam Prosiding “Seminar Antarabangsa Arkeologi, Sejarah, Bahasa dan Budaya di Alam Melayu (ASBAM ke-5). Tema: Revitalisasi Nilai-nilai Arkeologi, Sejarah, Bahasa, Budaya dan Alam Melayu Melalui Riset Multidisipliner, pada 26-27 Julai 2016 di Karebosi Condotel Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, halaman 311-320.

Aini Haji Karim, Dr. (2016c). Penguasaan Bahasa Melayu Standard dalam Kalangan Generasi Y di Brunei Darussalam. Dalam Proseding bentuk USB (Pin Drive) Persidangan Pengajian Alam Melayu (International Conference “Studies in the Malay World” 2016), Tema: Penyelidikan dan Pelestarian Pengajian Alam Melayu. Pada 19 – 20 September 2016, di Royal Asiatic Society, London. (Akan diterbitkan dalam Jurnal IMAN, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Aini Haji Karim, Dr. (2017). Keberadaan Bahasa Melayu/Indonesia di Negara ASEAN: Pengukuhan dan Penyatu Komuniti. Dalam Prosiding Kumpulan Makalah Seminar Kebahasaan. Tema: Peranan Bahasa Melayu/Indonesia dalam Masyarakat ASEAN, pada 5-6 April 2017 di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Indonesia, halaman 1-35.

Aini Haji Karim, Dr. Hajah. (2018). Menyoroti Dialog dan Pemanifestian Budaya & Pendidikan: Analisis Novel ”Di Sini Pohon-Pohon Berlari” Karya Muslim Burmat. Samposium Fakulti Sastera dan Sains Sosial: Menghargai Sumbangan Muslim Burmat Dalam Dunia Kreatif. Bertempat di Dewan Kuliah, Institut Kepimpinan, Inovasi dan Kemajuan (ILIA), Universiti Brunei Darussalam, Negara Brunei Darussalam, pada 11 Januari 2018.

Aini Haji Karim, Dr. Hajah. (2018). Ambulong Rumbia: Invensi dan Inovasi. Dalam Prosiding Seminar Antarabangsa Penyelidikan Mengenai Melayu (SAPEMM) Kali Ke-2. Tema: Memartabatkan Pengajian Melayu Antarabangsa: Pultalisme Budaya dan Manuskrip Melayu Meningkatkan Imej Tamadun Bangsa, pada 28-30 Mac 2018 di Dewan Kuliah, Institut Kepimpinan, Inovasi dan Kemajuan (ILIA), Universiti Brunei Darussalam, Negara Brunei Darussalam, halaman 157-186.

Aini Haji Karim, Dr. Hajah (2018). Pengantarabangsaan Bahasa Melayu Melalui Industri Ekopelancongan: Potensi dan Kendala. Kertas kerja dibentangkan semasa Seminar Kebahasaan sempena sidang ke-57 Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM) pada 09-10 Syaaban 1439/25-26 April 2018 di Hotel Parkview, Jerudong, Negara Brunei Darussalam. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Negara Brunei Darussalam.