Programmes

 

Majors

 

Breadth Module

 

Majors for Pre-August-2016 Intakes

Kesusasteraan Melayu

Penyumbang/Tenaga Akademik

Degrees Offered

Programme Description

Program Kesusasteraan Melayu menawarkan modul-modul yang ada berhubungkait dengan pelbagai disiplin ilmu-ilmu lain seperti bahasa, sosiologi, psikologi, filosofi, sejarah, agama, musik, pendidikan, seni persembahan dan sebagainya sesuai dengan era Revolusi Industri 4.0 sekarang. Mengikuti major dalam Kesusasteraan Melayu akan dapat memperkaya dan meluaskan pengetahuan tentang genre kesusasteraan, menyumbangkan pemikiran dan pandangan daripada pelbagai sudut kemanusiaan secara kritis dan dapat mempelajari pencapaian tamadun sesuatu bangsa dan zamannya. Malah apabila ditambah dengan beberapa modul minor yang bersangkutan, akan membolehkan mahasiswa/i menjadi seorang ilmuwan yang serba boleh, yang dapat memberikan sumbangan sebagai pelengkap atau menyeimbangi keperluan sumber tenaga manusia yang umumnya berpaksi kepada sains dan teknologi.

Programme Highlights

Modul-modul yang ditawarkan di bawah Program Kesusasteraan Melayu memperkenalkan mahasiswa/i pelbagai pemikiran kreatif dan kritis, stail dan metodologi yang akan meluaskan kefahaman mahasiswa/i tentang genre sastera sebagai satu karya kreatif. Disamping itu, menambahbaik kemahiran mahasiswa/i dalam bidang analisis dan penyelidikan, membantu bagaimana proses kreatif berlaku dan menggunakan pelbagai teknik berfikir secara teori dan praktikal dan berupaya mengaplikasikan kemahiran-kemahiran untuk menganalisis isu-isu berkaitan dengan sastera dan hal ehwal semasa. Kaedah pembelajaran dilakukan secara interaktif, amali, pelaksanaan projek, pembentangan dan juga berbentuk seni persembahan / pertunjukan. Pendedahan ilmu sastera sebagai ilmu kemanusiaan dalam mengkaji manusia dan ciptaan budayanya (sosiologi), meneroka interaksi di antara budaya dengan bahasa (linguistik), tindak balas manusia terhadap alam sekitar kehidupan (geografi) dan aktiviti manusia dalam ruang waktu lampau (sejarah) akan dikaji, disamping melihat bagaimana pelbagai disiplin ilmu-ilmu ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain dalam ruang lingkup kesusasteraan. Kesemua modul yang ditawarkan bermatlamat untuk menghasilkan mahasiswa/i agar bersedia untuk menghadapi kehidupan dan alam pekerjaan yang menepati kehendak profesion program.

Careers

Graduan major dalam Kesusasteraan Melayu akan menjadi seorang pemikir, pengkritik dan pengkarya seni, penyelidik dan budayaan. Dengan keterampilan graduan yang sedemikian, membolehkan mereka menjawat sebarang jawatan yang berhubungkait dengan bahasa, budaya, sejarah, pendidikan, kesenian, jurnalis, kemasyarakatan, media, rekabentuk dan dalam bidang pengurusan.

Single Major

In order to graduate with a Single Major in Kesusasteraan Melayu, a student will need to have successfully completed a minimum of 72 Modular Credits within 4 to 6 years.

The following modules must be taken as core for the Kesusasteraan Melayu Single Major:

Core Modules

AS-1201 Kesusasteraan Melayu Tradisional
AS-1203 Kesusasteraan Melayu Moden
AS-2201 Penulisan Kreatif dan Deskriptif
AS-2202 Kaedah Penyelidikan
AS-2203 Pengurusan Sastera
AS-2204 Teori Dan Kritikan Sastera
AS-4201 Projek Penyelidikan

 

Option Modules

AS-1303 Sastera dan Masyarakat
AS-1304 Sastera dan Media
AS-2301 Sastera dan Pendidikan
AS-2302 Sastera Kanak-Kanak dan Remaja
AS-2303 Kesusasteraan Brunei Moden
AS-2304 Kesusasteraan Brunei Tradisional
AS-3303 Sastera dan Psikologi
AS-3304 Kajian Manuskrip Melayu
AS-3305 Sastera dan Alam Sekitar
AS-3306 Seni Persembahan Melayu
AS-4304 Drama Melayu
AS-4305 Sastera Islam
AS-4306 Puisi Melayu
AS-4308 Sastera Rakyat Melayu
AS-4309 Kesusasteraan Bandingan
AS-4311 Prosa Melayu